Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

名媛詩歸﹕三十六卷(鍾惺點次)。明末(1621-1644)刻本
Ming yuan shi gui: 36 juan (edited by Zhong Xing, Ming dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Full text at Chinese Text Project

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
古今名媛詩歸序 Gu jin ming yuan shi gui xu文﹕序 Wen: Xu 鍾惺 Zhong Xing序.1a
名媛詩歸總目 Ming yuan shi gui zong mu 總目.1a
名媛詩歸卷之一目錄 Ming yuan shi gui juan zhi yi mu lu 1.目錄.1a
名媛詩歸卷之一 Ming yuan shi gui juan zhi yi 1.1a
古逸 Gu yi 1.1a
皇娥嫘祖[略傳] Huang E Lei Zu [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 鍾惺 Zhong Xing1.1a
清歌 Qing ge詩 樂府 shi 樂府皇娥嫘祖 Huang E Lei Zu1.1a
西王母[略傳] Xiwangmu [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 鍾惺 Zhong Xing1.1b
天子謠 Tian zi yao詩 四言詩 shi 四言詩西王母 Xiwangmu1.1b
西王母吟 Xiwangmu yin詩 四言詩 shi 四言詩西王母 Xiwangmu1.2a
柳下惠妻[略傳] Liu Xiahui qi [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 鍾惺 Zhong Xing1.2b
柳下惠誄 Liu Xiahui lei文﹕誄 Wen: Lei 柳下惠妻 Liu Xiahui qi1.2b
次室女[略傳] Ci shi nü [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 鍾惺 Zhong Xing1.3a
女貞木歌 Nü zhen mu ge詩 四言詩 shi 四言詩次室女 Ci shi nü1.3a
陶嬰[略傳] Tao Ying [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 鍾惺 Zhong Xing1.3b
黃鵠歌 Huang hu ge詩 樂府 shi 樂府陶嬰 Tao Ying1.3b
恭伯姬傳母[略傳] Gong Boji chuan mu [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 鍾惺 Zhong Xing1.4a
伯姬引 Boji yin詩 樂府 shi 樂府恭伯姬傳母 Gong Boji chuan mu1.4b
杞梁妻[略傳] Qi Liang qi [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 鍾惺 Zhong Xing1.4b
琴歌 Qin ge詩 樂府 shi 樂府杞梁妻 Qi Liang qi1.5a
姬氏[略傳] Ji shi [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 鍾惺 Zhong Xing1.5a
思歸引(二首) Si gui yin詩 樂府 shi 樂府姬氏(衛侯女) Ji shi (Wei hou nü)1.5a
韓憑妻何氏[略傳] Han Ping qi He shi [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 鍾惺 Zhong Xing1.5b
烏鵲歌(二首) Wu que ge詩 樂府 shi 樂府何氏(韓憑妻) He shi (Han Ping qi)1.6a
答夫歌 Da fu ge詩 樂府 shi 樂府何氏(韓憑妻) He shi (Han Ping qi)1.6b
麗玉[略傳] Liyu [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 鍾惺 Zhong Xing1.6b
箜篌引 Kong hou yin詩 樂府 shi 樂府麗玉 Liyu1.7a
紫玉[略傳] Ziyu [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 鍾惺 Zhong Xing1.7a
紫玉歌 Ziyu ge詩 樂府 shi 樂府紫玉 Ziyu1.7a
勾踐夫人[略傳] Goujian fu ren [lüe zhuan]文﹕詞話 Wen: Ci hua 鍾惺 Zhong Xing1.7b
烏鳶歌(二首) Wu yuan ge詩 樂府 shi 樂府勾踐夫人 Goujian furen1.8a
采葛婦[略傳] Cai ge fu [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 鍾惺 Zhong Xing1.9a
采葛歌 Cai ge ge詩 樂府 shi 樂府采葛婦 Cai ge fu1.9a
女涓[略傳] Nüjuan [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 鍾惺 Zhong Xing1.9b
河激歌 He ji ge詩 樂府 shi 樂府女涓 Nüjuan1.10a
百里奚妻[略傳] Baili Xi qi [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 鍾惺 Zhong Xing1.10a
扊扅歌(三首) Yan yi ge詩 樂府 shi 樂府百里奚妻 Baili Xi qi1.10a
琴女[略傳] Qin nü [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 鍾惺 Zhong Xing1.11a
琴歌 Qin ge詩 樂府 shi 樂府琴女 Qin nü1.11a
漢一 Han yi 1.11b
唐山夫人[略傳] Tangshan Furen [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 鍾惺 Zhong Xing1.11b
安世房中歌(十六首) An shi fang zhong ge詩 樂府 shi 樂府唐山夫人 Tangshan Furen1.12a
虞姬[略傳] Yu ji [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 鍾惺 Zhong Xing1.16b
和楚王垓下歌 He Chu wang Gaixia ge詩 樂府 shi 樂府虞姬 Yu ji1.16b
戚夫人[略傳] Qi fu ren [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 鍾惺 Zhong Xing1.17a
春歌 Chun ge詩 樂府 shi 樂府戚夫人 Qi furen1.17a
華容夫人[略傳] Huarongfuren [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 鍾惺 Zhong Xing1.17b
續燕刺王歌 Xu Yanciwang ge詩 樂府 shi 樂府華容夫人 Huarong furen1.17b
烏孫公主[略傳] Wusun Gongzhu [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 鍾惺 Zhong Xing1.18a
悲歌 Bei ge詩 樂府 shi 樂府烏孫公主 Wusun Gongzhu1.18a
2052 items (Page 1 of 42)<< | < | > | >> New Search