Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

環翠閣詩選:一卷(清季芳撰)。清嘉慶十二年(1807)刻本
Huan cui ge shi xuan: 1 juan (by Ji Fang, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
環翠閣詩選 Huan cui ge shi xuan 環翠閣詩選.1a
曲江亭步月有懷黃净因夫人 Qu jiang ting bu yue you huai Huang Jingyin fu ren詩 五言古詩 shi 五言古詩季芳 Ji Fang環翠閣詩選.1a
和孔經樓夫人見懷之作 He Kong Jinglou fu ren jian huai zhi zuo詩 五言古詩 shi 五言古詩季芳 Ji Fang環翠閣詩選.1a
冬夜同子一表姊子莊表妹作即柬黃凈因孔經樓劉書之三夫人 Dong ye tong Ziyi biao zi Zizhuang biao mei zuo ji jian Huang Jingyin Kong Jinglou Liu Shuzhi san fu ren詩 五言律詩 shi 五言律詩季芳 Ji Fang環翠閣詩選.1b
冬夜對月 Dong ye dui yue詩 五言律詩 shi 五言律詩季芳 Ji Fang環翠閣詩選.1b
初秋對月 Chu qiu dui yue詩 五言古詩 shi 五言古詩季芳 Ji Fang環翠閣詩選.2a
冬日懷表姊 Dong ri huai biao zi詩 五言絕句 shi 五言絕句季芳 Ji Fang環翠閣詩選.2a
秋日懷朱清畹夫人 Qiu ri huai Zhu Qingwan fu ren詩 shi 季芳 Ji Fang環翠閣詩選.2a
秋江別王子一子莊 Qiu jiang bie Wang Ziyi Zizhuang詩 七言絕句 shi 七言絕句季芳 Ji Fang環翠閣詩選.2b
秋江別子一子莊 Qiu jiang bie Ziyi Zizhuang詩 七言絕句 shi 七言絕句季芳 Ji Fang環翠閣詩選.2b
初春有懷表姊妹之作 Chu chun you huai biao zi mei zhi zuo詩 七言絕句 shi 七言絕句季芳 Ji Fang環翠閣詩選.2b
春夜有懷熊淡仙夫人 Chun ye you huai Xiong Danxian fu ren詩 七言絕句 shi 七言絕句季芳 Ji Fang環翠閣詩選.3a
哭三舅柳溪大人(二首) Ku san jiu Liu Xi da ren (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句季芳 Ji Fang環翠閣詩選.3a
春日孔經樓黃淨因兩夫人唐古霞女史過翠屏洲遊曲江亭未晤作此柬之 Chun ri Kong Jinglou Huang Jingyin liang fu ren Tang Guxia nü shi guo Cuiping zhou Qu jiang ting wei wu zuo ci jian zhi詩 五言律詩 shi 五言律詩季芳 Ji Fang環翠閣詩選.3a
春日寄王子一子莊 Chun ri ji Wang Ziyi Zizhuang詩 五言絕句 shi 五言絕句季芳 Ji Fang環翠閣詩選.3b
再寄王子一 Zai ji Wang Ziyi詩 五言絕句 shi 五言絕句季芳 Ji Fang環翠閣詩選.3b
春日同表姊遊曲江亭 Chun ri tong biao zi you Qu jiang ting詩 七言絕句 shi 七言絕句季芳 Ji Fang環翠閣詩選.3b
春日懷子一子莊 Chun ri huai Ziyi Zizhuang詩 七言絕句 shi 七言絕句季芳 Ji Fang環翠閣詩選.4a
18 items (Page 1 of 1)New Search