Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

焦尾閣遺稁:一卷(清盧德儀撰)。清光緒年間(1875-1907)刻本
Jiao wei ge yi gao:1 juan (by Lu Deyi, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
書名頁 Shu ming ye 書名頁
襯頁 Chen ye 襯頁
王孺人傳 Wang ru ren zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 張文虎 Zhang Wenhu王孺人傳.1a
即事 Ji shi詩 七言絕句 shi 七言絕句盧德儀 Lu Deyi遺稿.1a
月下讀唐人詩悠然有悟 Yue xia du tang ren shi you ran you wu詩 七言絕句 shi 七言絕句盧德儀 Lu Deyi遺稿.1a
侍大人掃墓晚歸經梅花井 Shi da ren sao mu wan gui jing mei hua jing詩 七言絕句 shi 七言絕句盧德儀 Lu Deyi遺稿.1a
登九峰山 Deng Jiu feng shan詩 七言絕句 shi 七言絕句盧德儀 Lu Deyi遺稿.1a
送大弟之杭州 Song da di zhi Hangzhou詩 七言絕句 shi 七言絕句盧德儀 Lu Deyi遺稿.1b
秋夜 Qiu ye詩 七言絕句 shi 七言絕句盧德儀 Lu Deyi遺稿.1b
夏日 Xia ri詩 五言律詩 shi 五言律詩盧德儀 Lu Deyi遺稿.1b
嬰武 Ying wu詩 七言絕句 shi 七言絕句盧德儀 Lu Deyi遺稿.1b
寄大弟溫州 Ji da di Wenzhou詩 七言律詩 shi 七言律詩盧德儀 Lu Deyi遺稿.2a
秋夜課廉兒讀詩 Qiu ye ke Lian er du shi詩 七言絕句 shi 七言絕句盧德儀 Lu Deyi遺稿.2a
莫春偶成寄妹 Mu chun ou cheng ji mei詩 七言絕句 shi 七言絕句盧德儀 Lu Deyi遺稿.2a
折梅 Zhe mei詩 七言絕句 shi 七言絕句盧德儀 Lu Deyi遺稿.2b
春日侍大人遊城南 Chun ri shi da ren you cheng nan詩 七言絕句 shi 七言絕句盧德儀 Lu Deyi遺稿.2b
和夫子遊委羽山詩(二首) He fu zi you Wei yu shan shi (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句盧德儀 Lu Deyi遺稿.2b
寄夫子溫州(二首) Ji fu zi Wenzhou (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句盧德儀 Lu Deyi遺稿.2b
出城 Chu cheng詩 七言絕句 shi 七言絕句盧德儀 Lu Deyi遺稿.3a
七夕 Qi xi詩 七言絕句 shi 七言絕句盧德儀 Lu Deyi遺稿.3a
春日 Chun ri詩 七言絕句 shi 七言絕句盧德儀 Lu Deyi遺稿.3a
一春多雨入夏不止詩以遣悶 Yi chun duo yu ru xia bu zhi shi yi qian men詩 七言絕句 shi 七言絕句盧德儀 Lu Deyi遺稿.3b
聞雁 Wen yan詩 五言絕句 shi 五言絕句盧德儀 Lu Deyi遺稿.3b
避亂感懷 Bi luan gan huai詩 五言律詩 shi 五言律詩盧德儀 Lu Deyi遺稿.3b
避亂石□灘聲作橫徹夜不寐感賦一章 Bi luan Shi dun tan sheng zuo heng che ye bu mei gan fu yi zhang詩 七言絕句 shi 七言絕句盧德儀 Lu Deyi遺稿.3b
避兵五部已彌歲矣長至祀先愴然有感 Bi bing wu bu yi mi sui yi chang zhi si xian chuang ran you gan詩 七言絕句 shi 七言絕句盧德儀 Lu Deyi遺稿.4a
冬夜偶成 Dong ye ou cheng詩 七言古詩 shi 七言古詩盧德儀 Lu Deyi遺稿.4a
春草 Chun cao詩 五言律詩 shi 五言律詩盧德儀 Lu Deyi遺稿.4a
看花 Kan hua詩 五言律詩 shi 五言律詩盧德儀 Lu Deyi遺稿.4b
回首(二首) Hui shou (er shou)詩 五言古詩 shi 五言古詩盧德儀 Lu Deyi遺稿.4b
有感 You gan詩 七言律詩 shi 七言律詩盧德儀 Lu Deyi遺稿.5a
委羽山懷古 从續委羽山志補錄 Wei yu shan huai gu cong Xu Wei yu shan zhi bu lu詩 五言絕句 shi 五言絕句盧德儀 Lu Deyi遺稿.5a
避兵五部適池氏妹自小阬聞警再徙小陰山冐雪枉過鐙下話舊感賦 从池丈圭典藏本補錄 Bi bing wu bu shi Chi shi mei zi xiao keng wen jing zai xi Xiao yin shan mao xue wang guo deng xia hua jiu gan fu cong Chi Zhanggui dian cang ben bu lu詩 七言絕句 shi 七言絕句盧德儀 Lu Deyi遺稿.5a
先母盧太淑人事略 Xian mu Lu tai shu ren shi lüe文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 王彥威 Wang Yanwei略.1a
34 items (Page 1 of 1)New Search