Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

雁字箋:一卷(清郎霞裳撰)。
Yan zi jian:1 juan (by Lang Xiashang, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
扉頁 Fei ye 封面
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 張志詠 Zhang Zhiyong序.1a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 張志詠 Zhang Zhiyong序.1b
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 張志詠 Zhang Zhiyong序.2a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 張志詠 Zhang Zhiyong序.2b
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:一東 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Yi dong詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.1a
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:二冬 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Er dong詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.1a
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:二冬 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Er dong詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.1b
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:三江 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: San jiang詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.1b
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:四支 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Si zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.1b
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:五微 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Wu wei詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.2a
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:六魚 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Liu Yu詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.2a
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:七虞 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Qi Yu詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.2a
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:七虞 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Qi Yu詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.2b
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:八齊 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Ba Qi詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.2b
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:九佳 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Jiu Jia詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.2b
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:九佳 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Jiu Jia詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.3a
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:十灰 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Shi Hui詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.3a
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:十一真 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Shi yi Zhen詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.3a
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:十一真 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Shi yi Zhen詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.3b
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:十二文 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Shi er Wen詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.3b
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:十三元 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Shi san Yuan詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.3b
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:十四寒 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Shi si Han詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.4a
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:十五刪 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Shi wu Shan詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.4a
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:一先 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Yi Xian詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.4a
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:一先 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Yi Xian詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.4b
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:二蕭 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Er Xiao詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.4b
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:三肴 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: San Yao詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.4b
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:三肴 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: San Yao詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.5a
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:四豪 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Si Hao詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.5a
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:五歌 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Wu Ge詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.5a
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:五歌 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Wu Ge詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.5b
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:六麻 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Liu Ma詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.5b
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:七陽 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Qi Yang詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.5b
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:八庚 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Ba Geng詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.6a
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:九青 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Jiu Qing詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.6a
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:十蒸 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Shi Zheng詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.6a
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:十蒸 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Shi Zheng詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.6b
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:十一尤 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Shi yi You詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.6b
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:十二侵 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Shi er Qin詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.6b
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:十二侵 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Shi er Qin詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.7a
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:十三覃 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Shi san Tan詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.7a
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:十四鹽 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Shi si Yan詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.7a
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:十四鹽 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Shi si Yan詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.7b
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:十五咸 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Shi wu Xian詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.7b
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:一東 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Yi dong詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.7b
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:二冬 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Er dong詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.8a
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:三江 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: San jiang詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.8a
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:四支 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Si zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.8a
詠雁字六十首女史朗霞裳晴雯氏敬步呂純陽仙翁原韻:四支 Yong Yan zi liu shi shou nü shi Lang Xiashang Qingwen shi jing bu Lü Chunyang xian weng yuan yun: Si zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩郎霞裳 Lang Xiashang雁字箋.8b
62 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search