Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

澹宜書屋詩草:二卷(清高鳳樓撰)。道光二十七年(1847)刊本
Danyi shu wu shi cao:2 juan (by Gao Fenglou, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
書名頁 Shu ming ye 書名頁
扉頁 Fei ye 扉頁
襯頁 Chen ye 襯頁
襯頁 Chen ye 襯頁
澹宜書屋詩題辭 Danyi shu wu shi ti ci文﹕題辭 Wen: Ti ci 金舜儀 Jin Shunyi題辭.1a
澹宜書屋詩序 Danyi shu wu shi xu文﹕序 Wen: Xu 黃履 Huang Lü序.1a
古意(二首) Gu yi (er shou)詩 五言古詩 shi 五言古詩高鳳樓 Gao Fenglou1.1a
秋夜 Qiu ye詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.1a
次馮畹香姪婦對雪韻 Ci Feng Wanxiang zhi fu dui xue yun詩 七言律詩 shi 七言律詩高鳳樓 Gao Fenglou1.1b
次日雪霽畹香復用前韻見示再疊前韻 Ci ri xue ji Wanxiang fu yong qian yun jian shi zai die qian yun詩 七言律詩 shi 七言律詩高鳳樓 Gao Fenglou1.1b
讀史 Du shi詩 五言絕句 shi 五言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.1b
北窗玩月 Bei chuang wan yue詩 五言絕句 shi 五言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.2a
凍雨 Dong yu詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.2a
灌花 Guan hua詩 七言律詩 shi 七言律詩高鳳樓 Gao Fenglou1.2a
偕越垞九兄芝檢十弟及荻浦諸姪集書畫舫小酌 Xie Yuecha jiu xiong Zhijian shi di ji Dipu zhu zhi ji shu hua fang xiao zhuo詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.2b
紅葉 Hong ye詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.2b
惟善堂北樓秋眺 Wei shan tang bei lou qiu tiao詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.2b
回文 Hui wen詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.3a
小病 Xiao bing詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.3a
早起 Zao qi詩 五言律詩 shi 五言律詩高鳳樓 Gao Fenglou1.3a
新夏四言 Xin xia si yan詩 四言詩 shi 四言詩高鳳樓 Gao Fenglou1.3a
夏夜 Xia ye詩 七言律詩 shi 七言律詩高鳳樓 Gao Fenglou1.3b
薄暮登惟善堂北樓 Bo mu deng Wei shan tang bei lou詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.3b
戲題升官圖 Xi ti Sheng guan tu詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.4a
護花 Hu hua詩 五言絕句 shi 五言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.4a
曉寒 Xiao han詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.4a
送春 Song chun詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.4a
隋堤柳 Sui di liu詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.4b
題新之三姪芙蓉誄畫冊 Ti Xinzhi san zhi Fu rong lei hua ce詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.4b
拜瞻先翁遺像 Bai zhan xian weng yi xiang詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.4b
題施恭人像 Ti Shi gong ren xiang詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.5a
古權書屋咏玉蘭 Gu quan shu wu yong yu lan詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.5a
古權書屋咏秋海棠 Gu quan shu wu yong qiu hai tang詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.5a
送夫子進都 Song fu zi jin du詩 五言絕句 shi 五言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.5a
和夫子舟中寄家詩(二首) He fu zi zhou zhong ji jia shi (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.5b
秋閨 Qiu gui詩 五言律詩 shi 五言律詩高鳳樓 Gao Fenglou1.5b
憶長安 Yi Chang'an詩 七言律詩 shi 七言律詩高鳳樓 Gao Fenglou1.5b
寄外(二首) Ji wai (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩高鳳樓 Gao Fenglou1.6a
古意 Gu yi詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.6b
母家沅姪七歲能詩余家琳兒琪姪年相仿亦學吟咏喜而賦此 Mu jia Yuan zhi qi sui neng shi yu jia Lin er Qi zhi nian xiang fang yi xue yin yong xi er fu ci詩 五言絕句 shi 五言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.6b
美人風箏 Mei ren feng zheng詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.6b
寄家書作 Ji jia shu zuo詩 五言絕句 shi 五言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.6b
示琳兒就塾 Shi Lin er jiu shu詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.7a
題紡燈課讀圖 Ti Fang deng ke du tu詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.7a
早春(二首) Zao chun (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.7a
春霽 Chun ji詩 五言律詩 shi 五言律詩高鳳樓 Gao Fenglou1.7b
柬友蘭姊 Jian Youlan zi詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.7b
秋夜偶成 Qiu ye ou cheng詩 七言律詩 shi 七言律詩高鳳樓 Gao Fenglou1.7b
夫子分校順天試卷詩以代柬(二首) Fu zi fen jiao Shuntian shi juan shi yi dai jian (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.8a
順天放榜後夫子作詩寄家賦此奉答 Shuntian fang bang hou fu zi zuo shi ji jia fu ci feng da詩 七言絕句 shi 七言絕句高鳳樓 Gao Fenglou1.8a
232 items (Page 1 of 5)<< | < | > | >> New Search