明淸婦女著作
明淸婦女著作

嘯雪庵題詠二集:一卷,詩餘:一卷(清吳綃撰)。清初(1644-1722)抄本
Xiao xue an ti yong er ji:1juan, Shi yu:1 juan (by Wu Xiao, Qing Dynasty

閱讀原著

編目提要

目錄 (187 項記錄)文體詩體作者頁碼
嘯雪庵題詠二集襯頁 Xiao xue an ti yong er ji chen ye 襯頁
嘯雪庵題咏 二集 Xiao xue an ti yong er ji 吳綃 Wu Xiao題詠.1a
歲在戊申僑居篴步于時勾萌應律硯北冰融青帝囬旌枝南雪瑩唱桃花之舊渡明月依人和楊柳之新聲輕煙撲面時憑短咏消此長愁偶拈長慶遺編得春生倡和詩繼成八首聯將下里之音輙庚陽春之調(八首) Sui zai wu shen qiao ju di bu yu shi gou meng ying lü yan bei bing rong qing di hui jing zhi nan xue ying chang tao hua zhi jiu du ming yue yi ren he yang liu zhi xin sheng qing yan pu mian shi ping duan yong xiao ci chang chou ou nian Changqing yi bian de chun sheng chang he shi ji cheng ba shou liao jiang xia li zhi yin zhe geng yang chun zhi diao (ba shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.1a
和周櫟園籓侯扇頭原韻(四首) He Zhou Liyuan fan hou shan tou yuan yun (si shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.2b
上林中丞長歌 Shang lin zhong cheng chang ge詩 樂府 shi 樂府吳綃 Wu Xiao題詠.3b
戊申中秋林孝廉道長新構初成賦詩奉贈 Wu shen zhong qiu Lin Xiaolian dao zhang xin gou chu cheng fu shi feng zeng詩 雜言詩 shi 雜言詩吳綃 Wu Xiao題詠.4a
金陵元宵美人燈詩步鴛湖黃皆令韻二首 Jinling yuan xiao mei ren deng shi bu Yuan hu Huang Jieling yun er shou詩 七言律詩 shi 七言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.5a
鳳鳥牡丹圖壽大司空燕右楊公 Feng niao mu dan tu shou da si kong Yan you Yang gong詩 雜言詩 shi 雜言詩吳綃 Wu Xiao題詠.5b
春遊僻園和荔裳宋觀察韻(四首) Chun you pi yuan he Litang Song guan cha yun (si shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.6a
送林中丞重鎮楚中(二首) Song Lin zhong cheng chong zhen Chuzhong (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.7b
贈蘧林張少司馬 Zeng Qulin Zhang shao si ma詩 七言古詩 shi 七言古詩吳綃 Wu Xiao題詠.8a
贈籜庵袁荊州 Zeng Tuo'an Yuan Jingzhou詩 七言律詩 shi 七言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.8b
假山行 Jia shan xing詩 七言古詩 shi 七言古詩吳綃 Wu Xiao題詠.9a
次韻答贈(二首) Ci yun da zeng (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.9b
命石邢君出示所畫山水障子黃皆令贈詩索和旅窗月下乘興戲書 Ming Shi Xingjun chu shi suo hua shan shui zhang zi Huang Jieling zeng shi suo he lü chuang yue xia cheng xing xi shu詩 五言古詩 shi 五言古詩吳綃 Wu Xiao題詠.10a
金陵呈默公陳太史年伯 Jinling cheng Mogong Chen tai shi nian bo詩 七言古詩 shi 七言古詩吳綃 Wu Xiao題詠.11a
題山水(二首) Ti shan shui (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句吳綃 Wu Xiao題詠.11b
題水心秦司馬牡丹扇 Ti Shuixin Qin si ma Mu dan shan詩 五言古詩 shi 五言古詩吳綃 Wu Xiao題詠.11b
奉和道長林孝廉 Feng he Daochang Lin xiao lian詩 七言律詩 shi 七言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.12a
題畫 Ti hua詩 五言律詩 shi 五言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.12b
題梅上某藩臺 Ti mei shang mou fan tai詩 七言古詩 shi 七言古詩吳綃 Wu Xiao題詠.12b
贈陳不易 Zeng Chen Buyi詩 未定 shi 未定吳綃 Wu Xiao題詠.13b
題畫 Ti hua詩 七言絕句 shi 七言絕句吳綃 Wu Xiao題詠.14a
上櫟園周藩侯 Shang Liyuan Zhou fan hou詩 七言古詩 shi 七言古詩吳綃 Wu Xiao題詠.14a
奉和林公題梅花扇頭七言律一首兼次原韻 Feng he Lin gong Ti mei hua shan tou qi yan lü yi shou jian ci yuan yun詩 七言律詩 shi 七言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.14b
和范晴齋菊影原韻 He Fan Qingzhai Ju ying yuan yun詩 五言律詩 shi 五言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.15a
長干旅次贈漱岩李邑侯 Changgan lü ci zeng Shuyan Li yi hou詩 七言古詩 shi 七言古詩吳綃 Wu Xiao題詠.15a
題墨牡丹 Ti Mo mu dan詩 五言絕句 shi 五言絕句吳綃 Wu Xiao題詠.16a
贈副戎李玉廷 Zeng fu rong Li Yuting詩 七言古詩 shi 七言古詩吳綃 Wu Xiao題詠.16a
題畫 Ti hua詩 七言律詩 shi 七言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.17a
戊申孟春送女于歸金陵言別寫得子圖并題祝贈 Wu shen meng chun song nü yu gui Jinling yan bie xie De zi tu bing ti zhu zeng詩 七言律詩 shi 七言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.17a
題畫 Ti hua詩 七言古詩 shi 七言古詩吳綃 Wu Xiao題詠.17b
題芙蓉圖 Ti Fu rong tu詩 五言古詩 shi 五言古詩吳綃 Wu Xiao題詠.18a
贈黃孝廉子政 Zeng Huang xiao lian Zizheng詩 七言律詩 shi 七言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.18a
上某公 Shang mou gong詩 五言古詩 shi 五言古詩吳綃 Wu Xiao題詠.18b
戲和黃庒壁間韻(二首) Xi he Huangzhuang bi jian yun (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句吳綃 Wu Xiao題詠.19a
次水心秦郡司馬原韻 Ci Shuixin Qinjun si ma yuan yun詩 七言律詩 shi 七言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.19b
題堂上白頭送黃給諫石公之滇南 Ti Tang shang bai tou song Huang gei jian Shigong zhi Diannan詩 七言律詩 shi 七言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.19b
雪獅行 有小序 Xue shi xing you xiao xu詩 樂府 shi 樂府吳綃 Wu Xiao題詠.20a
先司成自詹事移南雍蘭陵以貴游子弟有文譽于一時余年始二十餘從良人于公署司成私宅有紅蓮碧沼夏日清晏閴然無塵筆墨相賞亦不辜當年風月也沼中蓮開竝頭客以為余夫婦之瑞作百韻詩為賀瞬目三十年恍如一梦髙門鬼瞰藐然孤身梗泛萍流復来此土追尋徃跡步步恨惜自赤烏開國江馬南遷李唐納土迄于有明興亡之感可歎者多矣余一女子盖不足云也聊成數律讀者其知吾志:國學 Xian Sicheng zi zhan shi yi nan yong Lanling yi gui you zi di you wen yu yu yi shi yu nian shi er shi yu cong liang ren yu gong shu Sicheng si zhai you hong lian bi zhao xia ri qing yan qu ran wu chen bi mo xiang shang yi bu gu fu dang nian feng yue ye zhao zhong lian kai bing tou ke yi wei yu fu fu zhi rui zuo Bai yun shi wei he shun mu san shi nian huang ru yi meng gao men gui kan miao ran gu shen geng fan ping liu fu lai ci tu zhui xun wang ji bu bu hen xi zi Chiwu kai guo Jiangma nan qian Litang na tu qi yu you Ming xing wang zhi gan ke tan zhe duo yi yu yi nü zi gai bu zu yun ye liao cheng shu lü du zhe qi zhi wu zhi: guo xue詩 七言律詩 shi 七言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.21a
先司成自詹事移南雍蘭陵以貴游子弟有文譽于一時余年始二十餘從良人于公署司成私宅有紅蓮碧沼夏日清晏閴然無塵筆墨相賞亦不辜當年風月也沼中蓮開竝頭客以為余夫婦之瑞作百韻詩為賀瞬目三十年恍如一梦髙門鬼瞰藐然孤身梗泛萍流復来此土追尋徃跡步步恨惜自赤烏開國江馬南遷李唐納土迄于有明興亡之感可歎者多矣余一女子盖不足云也聊成數律讀者其知吾志:鍾山 Xian Sicheng zi zhan shi yi nan yong Lanling yi gui you zi di you wen yu yu yi shi yu nian shi er shi yu cong liang ren yu gong shu Sicheng si zhai you hong lian bi zhao xia ri qing yan qu ran wu chen bi mo xiang shang yi bu gu fu dang nian feng yue ye zhao zhong lian kai bing tou ke yi wei yu fu fu zhi rui zuo Bai yun shi wei he shun mu san shi nian huang ru yi meng gao men gui kan miao ran gu shen geng fan ping liu fu lai ci tu zhui xun wang ji bu bu hen xi zi Chiwu kai guo Jiangma nan qian Litang na tu qi yu you Ming xing wang zhi gan ke tan zhe duo yi yu yi nü zi gai bu zu yun ye liao cheng shu lü du zhe qi zhi wu zhi: Zhongshan詩 七言律詩 shi 七言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.21b
先司成自詹事移南雍蘭陵以貴游子弟有文譽于一時余年始二十餘從良人于公署司成私宅有紅蓮碧沼夏日清晏閴然無塵筆墨相賞亦不辜當年風月也沼中蓮開竝頭客以為余夫婦之瑞作百韻詩為賀瞬目三十年恍如一梦髙門鬼瞰藐然孤身梗泛萍流復来此土追尋徃跡步步恨惜自赤烏開國江馬南遷李唐納土迄于有明興亡之感可歎者多矣余一女子盖不足云也聊成數律讀者其知吾志:石頭城 Xian Sicheng zi zhan shi yi nan yong Lanling yi gui you zi di you wen yu yu yi shi yu nian shi er shi yu cong liang ren yu gong shu Sicheng si zhai you hong lian bi zhao xia ri qing yan qu ran wu chen bi mo xiang shang yi bu gu fu dang nian feng yue ye zhao zhong lian kai bing tou ke yi wei yu fu fu zhi rui zuo Bai yun shi wei he shun mu san shi nian huang ru yi meng gao men gui kan miao ran gu shen geng fan ping liu fu lai ci tu zhui xun wang ji bu bu hen xi zi Chiwu kai guo Jiangma nan qian Litang na tu qi yu you Ming xing wang zhi gan ke tan zhe duo yi yu yi nü zi gai bu zu yun ye liao cheng shu lü du zhe qi zhi wu zhi: Shitoucheng詩 七言律詩 shi 七言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.22a
先司成自詹事移南雍蘭陵以貴游子弟有文譽于一時余年始二十餘從良人于公署司成私宅有紅蓮碧沼夏日清晏閴然無塵筆墨相賞亦不辜當年風月也沼中蓮開竝頭客以為余夫婦之瑞作百韻詩為賀瞬目三十年恍如一梦髙門鬼瞰藐然孤身梗泛萍流復来此土追尋徃跡步步恨惜自赤烏開國江馬南遷李唐納土迄于有明興亡之感可歎者多矣余一女子盖不足云也聊成數律讀者其知吾志:清溪 Xian Sicheng zi zhan shi yi nan yong Lanling yi gui you zi di you wen yu yu yi shi yu nian shi er shi yu cong liang ren yu gong shu Sicheng si zhai you hong lian bi zhao xia ri qing yan qu ran wu chen bi mo xiang shang yi bu gu fu dang nian feng yue ye zhao zhong lian kai bing tou ke yi wei yu fu fu zhi rui zuo Bai yun shi wei he shun mu san shi nian huang ru yi meng gao men gui kan miao ran gu shen geng fan ping liu fu lai ci tu zhui xun wang ji bu bu hen xi zi Chiwu kai guo Jiangma nan qian Litang na tu qi yu you Ming xing wang zhi gan ke tan zhe duo yi yu yi nü zi gai bu zu yun ye liao cheng shu lü du zhe qi zhi wu zhi: Qing xi詩 七言律詩 shi 七言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.22a
先司成自詹事移南雍蘭陵以貴游子弟有文譽于一時余年始二十餘從良人于公署司成私宅有紅蓮碧沼夏日清晏閴然無塵筆墨相賞亦不辜當年風月也沼中蓮開竝頭客以為余夫婦之瑞作百韻詩為賀瞬目三十年恍如一梦髙門鬼瞰藐然孤身梗泛萍流復来此土追尋徃跡步步恨惜自赤烏開國江馬南遷李唐納土迄于有明興亡之感可歎者多矣余一女子盖不足云也聊成數律讀者其知吾志:雞籠山 Xian Sicheng zi zhan shi yi nan yong Lanling yi gui you zi di you wen yu yu yi shi yu nian shi er shi yu cong liang ren yu gong shu Sicheng si zhai you hong lian bi zhao xia ri qing yan qu ran wu chen bi mo xiang shang yi bu gu fu dang nian feng yue ye zhao zhong lian kai bing tou ke yi wei yu fu fu zhi rui zuo Bai yun shi wei he shun mu san shi nian huang ru yi meng gao men gui kan miao ran gu shen geng fan ping liu fu lai ci tu zhui xun wang ji bu bu hen xi zi Chiwu kai guo Jiangma nan qian Litang na tu qi yu you Ming xing wang zhi gan ke tan zhe duo yi yu yi nü zi gai bu zu yun ye liao cheng shu lü du zhe qi zhi wu zhi: Jilong shan詩 七言律詩 shi 七言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.22b
先司成自詹事移南雍蘭陵以貴游子弟有文譽于一時余年始二十餘從良人于公署司成私宅有紅蓮碧沼夏日清晏閴然無塵筆墨相賞亦不辜當年風月也沼中蓮開竝頭客以為余夫婦之瑞作百韻詩為賀瞬目三十年恍如一梦髙門鬼瞰藐然孤身梗泛萍流復来此土追尋徃跡步步恨惜自赤烏開國江馬南遷李唐納土迄于有明興亡之感可歎者多矣余一女子盖不足云也聊成數律讀者其知吾志:烏衣巷 Xian Sicheng zi zhan shi yi nan yong Lanling yi gui you zi di you wen yu yu yi shi yu nian shi er shi yu cong liang ren yu gong shu Sicheng si zhai you hong lian bi zhao xia ri qing yan qu ran wu chen bi mo xiang shang yi bu gu fu dang nian feng yue ye zhao zhong lian kai bing tou ke yi wei yu fu fu zhi rui zuo Bai yun shi wei he shun mu san shi nian huang ru yi meng gao men gui kan miao ran gu shen geng fan ping liu fu lai ci tu zhui xun wang ji bu bu hen xi zi Chiwu kai guo Jiangma nan qian Litang na tu qi yu you Ming xing wang zhi gan ke tan zhe duo yi yu yi nü zi gai bu zu yun ye liao cheng shu lü du zhe qi zhi wu zhi: Wu yi xiang詩 七言律詩 shi 七言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.23a
先司成自詹事移南雍蘭陵以貴游子弟有文譽于一時余年始二十餘從良人于公署司成私宅有紅蓮碧沼夏日清晏閴然無塵筆墨相賞亦不辜當年風月也沼中蓮開竝頭客以為余夫婦之瑞作百韻詩為賀瞬目三十年恍如一梦髙門鬼瞰藐然孤身梗泛萍流復来此土追尋徃跡步步恨惜自赤烏開國江馬南遷李唐納土迄于有明興亡之感可歎者多矣余一女子盖不足云也聊成數律讀者其知吾志:秦淮河 Xian Sicheng zi zhan shi yi nan yong Lanling yi gui you zi di you wen yu yu yi shi yu nian shi er shi yu cong liang ren yu gong shu Sicheng si zhai you hong lian bi zhao xia ri qing yan qu ran wu chen bi mo xiang shang yi bu gu fu dang nian feng yue ye zhao zhong lian kai bing tou ke yi wei yu fu fu zhi rui zuo Bai yun shi wei he shun mu san shi nian huang ru yi meng gao men gui kan miao ran gu shen geng fan ping liu fu lai ci tu zhui xun wang ji bu bu hen xi zi Chiwu kai guo Jiangma nan qian Litang na tu qi yu you Ming xing wang zhi gan ke tan zhe duo yi yu yi nü zi gai bu zu yun ye liao cheng shu lü du zhe qi zhi wu zhi: Qinhuai he詩 七言律詩 shi 七言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.23a
先司成自詹事移南雍蘭陵以貴游子弟有文譽于一時余年始二十餘從良人于公署司成私宅有紅蓮碧沼夏日清晏閴然無塵筆墨相賞亦不辜當年風月也沼中蓮開竝頭客以為余夫婦之瑞作百韻詩為賀瞬目三十年恍如一梦髙門鬼瞰藐然孤身梗泛萍流復来此土追尋徃跡步步恨惜自赤烏開國江馬南遷李唐納土迄于有明興亡之感可歎者多矣余一女子盖不足云也聊成數律讀者其知吾志:玄武湖 Xian Sicheng zi zhan shi yi nan yong Lanling yi gui you zi di you wen yu yu yi shi yu nian shi er shi yu cong liang ren yu gong shu Sicheng si zhai you hong lian bi zhao xia ri qing yan qu ran wu chen bi mo xiang shang yi bu gu fu dang nian feng yue ye zhao zhong lian kai bing tou ke yi wei yu fu fu zhi rui zuo Bai yun shi wei he shun mu san shi nian huang ru yi meng gao men gui kan miao ran gu shen geng fan ping liu fu lai ci tu zhui xun wang ji bu bu hen xi zi Chiwu kai guo Jiangma nan qian Litang na tu qi yu you Ming xing wang zhi gan ke tan zhe duo yi yu yi nü zi gai bu zu yun ye liao cheng shu lü du zhe qi zhi wu zhi: Xuanwu hu詩 七言律詩 shi 七言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.23b
先司成自詹事移南雍蘭陵以貴游子弟有文譽于一時余年始二十餘從良人于公署司成私宅有紅蓮碧沼夏日清晏閴然無塵筆墨相賞亦不辜當年風月也沼中蓮開竝頭客以為余夫婦之瑞作百韻詩為賀瞬目三十年恍如一梦髙門鬼瞰藐然孤身梗泛萍流復来此土追尋徃跡步步恨惜自赤烏開國江馬南遷李唐納土迄于有明興亡之感可歎者多矣余一女子盖不足云也聊成數律讀者其知吾志:栖霞寺 Xian Sicheng zi zhan shi yi nan yong Lanling yi gui you zi di you wen yu yu yi shi yu nian shi er shi yu cong liang ren yu gong shu Sicheng si zhai you hong lian bi zhao xia ri qing yan qu ran wu chen bi mo xiang shang yi bu gu fu dang nian feng yue ye zhao zhong lian kai bing tou ke yi wei yu fu fu zhi rui zuo Bai yun shi wei he shun mu san shi nian huang ru yi meng gao men gui kan miao ran gu shen geng fan ping liu fu lai ci tu zhui xun wang ji bu bu hen xi zi Chiwu kai guo Jiangma nan qian Litang na tu qi yu you Ming xing wang zhi gan ke tan zhe duo yi yu yi nü zi gai bu zu yun ye liao cheng shu lü du zhe qi zhi wu zhi: Qi xia si詩 七言律詩 shi 七言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.23b
先司成自詹事移南雍蘭陵以貴游子弟有文譽于一時余年始二十餘從良人于公署司成私宅有紅蓮碧沼夏日清晏閴然無塵筆墨相賞亦不辜當年風月也沼中蓮開竝頭客以為余夫婦之瑞作百韻詩為賀瞬目三十年恍如一梦髙門鬼瞰藐然孤身梗泛萍流復来此土追尋徃跡步步恨惜自赤烏開國江馬南遷李唐納土迄于有明興亡之感可歎者多矣余一女子盖不足云也聊成數律讀者其知吾志:桃葉渡 Xian Sicheng zi zhan shi yi nan yong Lanling yi gui you zi di you wen yu yu yi shi yu nian shi er shi yu cong liang ren yu gong shu Sicheng si zhai you hong lian bi zhao xia ri qing yan qu ran wu chen bi mo xiang shang yi bu gu fu dang nian feng yue ye zhao zhong lian kai bing tou ke yi wei yu fu fu zhi rui zuo Bai yun shi wei he shun mu san shi nian huang ru yi meng gao men gui kan miao ran gu shen geng fan ping liu fu lai ci tu zhui xun wang ji bu bu hen xi zi Chiwu kai guo Jiangma nan qian Litang na tu qi yu you Ming xing wang zhi gan ke tan zhe duo yi yu yi nü zi gai bu zu yun ye liao cheng shu lü du zhe qi zhi wu zhi: Taoye du詩 七言律詩 shi 七言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.24a
先司成自詹事移南雍蘭陵以貴游子弟有文譽于一時余年始二十餘從良人于公署司成私宅有紅蓮碧沼夏日清晏閴然無塵筆墨相賞亦不辜當年風月也沼中蓮開竝頭客以為余夫婦之瑞作百韻詩為賀瞬目三十年恍如一梦髙門鬼瞰藐然孤身梗泛萍流復来此土追尋徃跡步步恨惜自赤烏開國江馬南遷李唐納土迄于有明興亡之感可歎者多矣余一女子盖不足云也聊成數律讀者其知吾志:東山 Xian Sicheng zi zhan shi yi nan yong Lanling yi gui you zi di you wen yu yu yi shi yu nian shi er shi yu cong liang ren yu gong shu Sicheng si zhai you hong lian bi zhao xia ri qing yan qu ran wu chen bi mo xiang shang yi bu gu fu dang nian feng yue ye zhao zhong lian kai bing tou ke yi wei yu fu fu zhi rui zuo Bai yun shi wei he shun mu san shi nian huang ru yi meng gao men gui kan miao ran gu shen geng fan ping liu fu lai ci tu zhui xun wang ji bu bu hen xi zi Chiwu kai guo Jiangma nan qian Litang na tu qi yu you Ming xing wang zhi gan ke tan zhe duo yi yu yi nü zi gai bu zu yun ye liao cheng shu lü du zhe qi zhi wu zhi: Dong shan詩 七言律詩 shi 七言律詩吳綃 Wu Xiao題詠.24a
255 詩詞/文/圖 (Page 1 / 6)<< | < | > | >> 新搜尋