Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

古今女史﹕十二卷﹐詩集﹕八卷﹐附姓氏字里詳節﹕一卷(明趙世杰輯)。明崇禎(1628-1644)問奇閣刻本
Gu jin nü shi: 12 juan, shi ji: 8 juan, fu Xing shi zi li xiang jie: 1 juan (edited by Zhao shijie, Ming dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Full text at Chinese Text Project

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian
序言 Xu yan文 wen 錢受益 Qian Shouyi序.1a
古今女史序 Gu jin nü shi xu文 wen 趙如源 Zhao Ruyuan序.1a
凡例 Fan li文﹕凡例 Wen: Fan li 趙世杰 Zhao Shijie凡例.1a
姓氏字里詳節 Xing shi zi li xiang jie 姓氏.1a
皇娥嫘祖[略傳] Huang E Lei Zu [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.1a
有娀簡狄[略傳] Yousong Jiandi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.1a
塗山女嬌[略傳] Tushan Nüjiao [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.1b
西王母[略傳] Xiwangmu [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.1b
申女[略傳] Shen nü [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.2a
柳下惠妻[略傳] Liu Xiahui qi [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.2b
季敬姜[略傳] Ji Jingjiang [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.2b
義姑[略傳] Yi gu [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.3a
次室女[略傳] Ci shi nü [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.3a
黔婁妻[略傳] Qian Lou qi [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.3b
陶嬰[略傳] Tao Ying [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.3b
臧孫母[略傳] Zang Sun mu [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.4a
乘姒女[略傳] Cheng Si nü [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.4a
恭伯姬傳母[略傳] Gong Boji chuan mu [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.4b
杞梁妻[略傳] Qi Liang qi [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.5a
宿瘤女[略傳] Su liu nü [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.5a
鍾離春[略傳] Zhongli Chun [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.5b
田稷母 [略傳] Tian Ji mu [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.5b
逐孤女 [略傳] Zhu gu nü [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.6a
共姜 [略傳] Gong Jiang [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.6a
莊姜 [略傳] Zhuang Jiang [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.6b
姬氏 [略傳] Ji shi [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.6b
宋桓夫人 [略傳] Song Huan fu ren [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.6b
韓憑妻何氏 [略傳] Han Ping qi He shi [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.7b
麗玉 [略傳] Liyu [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.7b
鮑女宗 [略傳] Bao Nüzong [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.8a
穆公夫人 [略傳] Mugong furen [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.8b
莊公夫人 [略傳] Zhuanggong fu ren [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.8b
辨女 [略傳] Biannü [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.8b
紫玉[略傳] Ziyu [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.9a
貞姬 [略傳] Zhenji [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.9a
勾踐夫人 [略傳] Goujian fu ren [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.9b
采葛婦 [略傳] Cai ge fu [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.9b
女涓[略傳] Nüjuan [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.10a
息夫人 [略傳] Xi fu ren [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.10b
百里奚妻[略傳] Baili Xi qi [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.10b
琴女[略傳] Qin nü [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.11a
穆姬 [略傳] Mu Ji [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.11a
弱母 [略傳] Ruo mu [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.11a
伯嬴 [略傳] Boying [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.11b
樊姬 [略傳] Fan Ji [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.11b
老萊子妻 [略傳] Laolaizi qi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.12a
虞姬 [略傳] Yu ji [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.12a
陶答子妻 [略傳] Tao Dazi qi [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.12b
僖負羈妻 [略傳] Xi Fuji qi [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 趙世杰 Zhao Shijie姓氏.12b
2015 items (Page 1 of 41)<< | < | > | >> New Search