Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

不櫛吟續刻: 不分卷,不櫛吟未刻稿: 不分卷(清潘素心撰)。晚清(1843-1911)抄本
Bu zhi yin xu ke: bu fen juan, Bu zhi yin wei ke gao: bu fen juan (by Pan Suxin, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
癸未六十生日沈雲巢表弟家子侯姪潘修梅姪孫見過感懷仍用前韻(二首) Gui wei liu shi sheng ri Shen Yunchao biao di jia Zihou zhi Pan Xiumei zhi sun jian guo gan huai reng yong qian yun (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻1a
清明日至長椿寺有感(三首) Qing ming ri zhi Chang chun si you gan (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句潘素心 Pan Suxin續刻1b
何太夫人移居詩以贈別(四首) He tai fu ren yi ju shi yi zeng bie (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句潘素心 Pan Suxin續刻2a
癸未春許魚泉編修分校禮闈臚唱日攜諸新貴枉過存問賦詩誌感(二首) Gui wei chun Xu Yuquan bian xiu fen jiao li wei lu chang ri xie zhu xin gui wang guo cun wen fu shi zhi gan (er shou) 詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻2b
大兒就幕之齊匆匆言別書此以示(二首) Da er jiu mu zhi Qi cong cong yan bie shu ci yi shi (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩潘素心 Pan Suxin續刻3a
除夕用戊寅年韻寄澹音妹代柬 Chu xi yong wu yin nian yun ji Danyin mei dai jian詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻3a
再賦一律示兒女 Zai fu yi lü shi er nü詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻3b
大兒自齊返京復游汴梁口占示別(二首) Da er zi Qi fan Jing fu you Bianliang ko zhan shi bie (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句潘素心 Pan Suxin續刻3b
五月四兒復之汴梁感賦(四首) Wu yue si er fu zhi Bianliang gan fu (si shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩潘素心 Pan Suxin續刻4a
咏菊(三首) Yong Ju (san shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻4b
九日出城過陳蘭畹夫人晤敘參編修話舊感賦 敘參先宫詹所取士也(四首) Jiu ri chu cheng guo Chen Lanwan fu ren wu Xucan bian xiu hua jiu gan fu Xucan xian Gongzhan suo qu shi ye (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句潘素心 Pan Suxin續刻5a
和雲巢表弟詠菊韻 He Yunchao biao di yong ju yun 詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻5b
消寒八詠 并序:風門 Xiao han ba yong bing xu: feng men詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻6a
消寒八詠 并序:暖坑 Xiao han ba yong bing xu: nuan kang詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻6b
消寒八詠 并序:耳套 Xiao han ba yong bing xu: er tao詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻7a
消寒八詠 并序:手爐 Xiao han ba yong bing xu: shou lu詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻7a
消寒八詠 并序:火鍋 Xiao han ba yong bing xu: huo guo詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻7b
消寒八詠 并序:水硯 Xiao han ba yong bing xu: shui yan詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻7b
消寒八詠 并序:氊簾 Xiao han ba yong bing xu: zhan lian詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻7b
消寒八詠 并序:皮鞋 Xiao han ba yong bing xu: pi xie詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻8a
甲申歳暮感懷(六首) Jia shen sui mu gan huai (liu shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻8a
歩西園偶感柬何慕雲太夫人(二首) Bu xi yuan o gan jian He Muyu tai fu ren (er rou)詩 七言絕句 shi 七言絕句潘素心 Pan Suxin續刻9b
澹音妹携文郎蓮卿應京兆試小住月餘茲返津門賦此送別 Danyin mei xie Wenlang Lianqing ying Jing zhao shi xiao zhu yue yu zi fan Jinmen fu ci song bie 詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻9b
乙酉京兆試大兒同懌二兒懷三兒炳恩同登秋榜賦此誌感(二首) Yi you jing zhao shi da er Tongyi er er Huai san er Bing'en tong deng qiu bang fu ci zhi gan (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻10a
丙戍四月裴與春參軍來都感舊述懷賦寄岫雲夫人 Bing shu si yue Pei Yuchun can jun lai du gan jiu shu huai fu ji Xiuyun fu ren 詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻10b
丙戍春闈懷兒登第改庶吉士感賦(二首) Bing shu chun wei Huai er deng di gai shu ji shi gan fu (er shou) 詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻10b
敘齋侍御乞假歸省擕蘭畹夫人返閩賦此送别(四首) Xuzhaii shi yu qi jia gui sheng xie Lanwan fu ren fan min fu ci song bie (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句潘素心 Pan Suxin續刻11a
送雲巢表弟典試楚中(二首) Song Yunchao biao di dian shi Chu zhong (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻11b
戊子七月大兒四十生日賦此示之(四首) Wu zi qi yue da er si shi sheng ri fu ci shi zhi (si shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩潘素心 Pan Suxin續刻12a
送別何慕雲太夫人 有序 Song bie He Muyun tai fu ren you xu 詩 五言排律 shi 五言排律潘素心 Pan Suxin續刻13a
庚寅生日書感仍用前韻兼寄懷兒(二首) Geng yin sheng ri shu gan reng yong qian yun jian ji Huai er (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻14b
琴德期余及兒輩出城看牡丹因病不赴賦此示之 (四首) Qinde qi yu ji er bei chu cheng kan mu dan yin bing bu fu fu ci shi zhi (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句潘素心 Pan Suxin續刻14b
以先君子遗稿呈沈雲巢表弟赋诗见示依韵奉酬 Yi xian jun zi yi gao cheng Shen Yunchao biao di fu shi jian shi yi yun feng chou詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻15a
夏日病目恂如歸省即用其韻示之 Xia ri bing mu Xunru gui xing ji yong qi yun shi zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻15b
秋感四首 Qiu gan si shou詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻15b
家海樹來都述曇如夫人垂訊感舊賦寄(四首) Jia Haishu lai du shu Tanru fu ren chui xun gan jiu fu ji (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句潘素心 Pan Suxin續刻16b
述懷用恂如韻時恂如患病(二首) Shu huai yong Xunru yun shi Xunru huan bing (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻17a
附小舫和恂如韻(二首) Fu Xiaofang he Xunru yun (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩汪懷 Wang Huai續刻17b
再用前韻寄懷兒 Zai yong qian yun ji Huai er詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻18a
蓮卿甥來都應試寓於敝廬賦寄澹音妹代柬仍用前韻(二首) Lianqing sheng lai du ying shi yu yu bi lu fu ji Danyin mei dai jian reng yong qian yun (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻18a
辛卯京兆榜發五兒隆恩獲雋時已得懷兒凶耗感賦仍用乙酉原韻(二首) Xin mao Jingzhao bang fa wu er long en huo juan shi yi de Huai er xiong hao gan fu reng yong yi you yuan yun (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻18b
壬辰元夕後帶銘姪孫以鄉薦第一來都應試禮闈話舊感賦示之(三首) Ren chen yuan xi hou Daiming zhi sun yi xiang jian di yi lai du ying shi li wei hua jiu gan fu shi zhi (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句潘素心 Pan Suxin續刻19a
錢秋峴索題峴園別業賦贈(二首) Qian Qiuxian suo ti Xian yuan bie ye fu zeng (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻19b
題葉朗霞夫人雙烟閣詩集(三首) Ti Ye Langxia fu ren Shuang yan ge shi ji (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句潘素心 Pan Suxin續刻20a
期何太夫人錢德容閨媛長女琴德次女恂如小集德容不至(三首) Qi He tai fu ren Qian Derong gui yuan zhang nü Qinde ci nü Xunru xiao ji Derong bu zhi (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句潘素心 Pan Suxin續刻20b
四兒因公入都盤桓匝月玆復旋鄴感賦(二首) Si er yin gong ru du pan huan za yue zi fu xuan ye gan fu (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻21a
病中感懷(五首) Bing zhong gan huai (wu shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩潘素心 Pan Suxin續刻21b
許魚泉洗馬自楚督學回都以家四梅明府詩話見貽載懷兒改官七律六首不勝傷感泣然有作即用其韻 四梅令洧川有詩名與小舫至契 Xu Yuquan xi ma zi Chu du xue hui du yi jia Simei ming fu shi hua jian yi zai Huai er gai guan qi lü liu shou bu sheng shang gan qi ran you zuo ji yong qi yun Simei ling Weichuan you shi ming yu Xiaofang zhi qi 詩 七言律詩 shi 七言律詩潘素心 Pan Suxin續刻22a
附小舫改官出都留別諸同年原韻(六首) Fu Xiaofang gai guan chu du liu bie zhu tong nian yuan yun (liu shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩汪懷 Wang Huai續刻23b
附澹音妹輓小舫詩即次原韻 (六首) Fu Danyin mei wan Xiaofang shi ji ci yuan yun (liu shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩王蘊徽 Wang Yunhui續刻25a
105 items (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search