Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

讀史管見:三卷(清李晚芳撰)。清乾隆五十二年(1787)梁煒刻嘉慶印本
Du shi guan jian: 3 juan (by Li Wanfang, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
扉頁 Fei ye 內封a
小像 Xiao xiang圖 tu 像a
菉猗女士像讚 Luyi nü shi xiang zan文﹕像贊 Wen: Xiang zan 宗聖垣 Zong Shengyuan像b
序 Xu 文﹕序 Wen: Xu 謝方端 Xie Fangduan謝方端序1a
序 Xu文﹕自序 Wen: Zi xu 李晚芳 Li Wanfang李晚芳序1a
讀史管見序 Du Shi guan jian xu文﹕序 Wen: Xu 伍鼎臣 Wu Dingchen伍鼎臣序1a
讀史摘微 Du Shi zhai wei文﹕識 Wen: Zhi 李晚芳 Li Wanfang讀史摘微1a
識 Zhi文﹕識 Wen: Zhi 梁景璋 Liang Jingzhang梁景璋識1a
目錄 Mu lu 目錄1a
五帝本紀贊 Wu di ben ji zan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷一1a
六國表序 Liu guo biao xu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷一3a
秦楚之際月表序 Qin Chu zhi ji yue biao xu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷一5a
高祖功臣年表序 Gao zu gong chen nian biao xu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷一7a
封禪書 Feng chan shu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷一9a
項羽本紀 Xiang Yu ben ji文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷一35a
高祖本紀 節錄 Gaozu ben ji jie lu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷一56a
三代世表序 San dai shi biao xu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷一66a
平準書 Ping zhun shu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷二1a
曹相國世家 節錄 Cao xiang guo shi jia jie lu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷二15a
伯夷列傳 Boyi lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷二18a
管晏列傳 Guan Yan lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷二21a
蘇秦列傳 Su Qin lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷二25a
白起王翦列傳節錄 Bai Qi Wang Jian li zhuan jie lu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷二35a
信陵君列傳 Xinling jun lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷二38a
范睢蔡澤列傳 Fan Hui Cai Ze lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷二46a
廉藺列傳 Lian Lin lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷二63a
魯仲連列傳 Lu Zhonglian lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷二68a
屈原列傳 Qu Yuan lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷二72a
李斯列傳 Li Si lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷三1a
淮陰侯列傳 Huaiyin hou lie zhuan 文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷三13a
酈生陸賈列傳 Li Sheng Lu Gu lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷三27a
魏其武安侯列傳 Weiqi Wu'an hou lie zhuan 文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷三35a
汲鄭列傳 Ji Zheng lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷三45a
酷吏列傳 Ku li lie zhuan 文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷三52a
貨殖列傳 Huozhi lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷三67a
報任少卿書 Bao Ren shaoqin shu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷三80a
讀史孩見跋 Du Shi hai jian ba文﹕跋 Wen: Ba 李履中 Li Lüzhong李履中跋1a
37 items (Page 1 of 1)New Search