Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

吳陽女士詩:一卷(清化州陳玉山妻李氏撰)。清末(1851-1911)抄本
Wuyang nu shi shi:1 juan (by Hua zhou Chen Yushan's wife Li shi, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封面
內封 Nei feng 內封a
為女時作新月詩 七言絕 Wei nü shi zuo Xin yue shi qi yan jue 詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩1a
月中桂 Yue zhong gui詞 七言絕句 ci 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩1a
吟早梅 Yin zao mei詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩1a
(吟早梅)其二 (Yin zao mei) Qi er 詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩1b
(吟早梅)其三 (Yin zao mei) Qi san 詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩1b
吟白菊 Yin bai ju詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩1b
吟新柳 Yin xin liu詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩2a
咏新荷 Yong xin he詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩2a
吟蓝仙 Yin lan xian詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩2a
秋閨聞雁 Qiu gui wen yan詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩2b
夜賞中秋月 五言律 Ye shang zhong qiu yue wu yan lü詩 五言絕句 shi 五言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩2b
咏春雨 Yong chun yu詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩2b
吟春風 Yin chun feng詩 五言律詩 shi 五言律詩李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩3a
咏新柳 Yong xin liu詩 七言律詩 shi 七言律詩李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩3a
吟白菊 Yin bai ju詩 五言絕句 shi 五言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩3a
題劉三仙 Ti Liu san xian詩 七言律詩 shi 七言律詩李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩3b
賦得黃鸝報好音 Fu de huang li bao hao yin詩 七言律詩 shi 七言律詩李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩3b
吟舉子應試 Yin ju zi ying shi詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩3b
悼夫亡詩 Dao fu wang shi詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩4a
(悼夫亡詩)其二 (Dao fu wang shi) Qi er 詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩4a
(悼夫亡詩)其三 (Dao fu wang shi) Qi san 詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩4a
(悼夫亡詩)其四 (Dao fu wang shi) Qi si 詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩4b
(悼夫亡詩)其五 (Dao fu wang shi) Qi wu 詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩4b
(悼夫亡詩)其六 (Dao fu wang shi) Qi liu 詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩4b
(悼夫亡詩)其七 (Dao fu wang shi) Qi qi 詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩5a
(悼夫亡詩)其八 (Dao fu wang shi) Qi ba 詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩5a
(悼夫亡詩)其九 (Dao fu wang shi) Qi jiu 詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩5a
(悼夫亡詩)其十 (Dao fu wang shi) Qi shi 詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩5b
(悼夫亡詩)十一 (Dao fu wang shi) Shi yi 詩 五言律詩 shi 五言律詩李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩5b
(悼夫亡詩)十二 (Dao fu wang shi) Shi er 詩 七言律詩 shi 七言律詩李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩5b
(悼夫亡詩)十三 (Dao fu wang shi) Shi san 詩 七言律詩 shi 七言律詩李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩6a
(悼夫亡詩)十四 (Dao fu wang shi) Shi si Dao fu wang shi (shi shi)詩 七言律詩 shi 七言律詩李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩6a
(悼夫亡詩)十五 (Dao fu wang shi) Shi wu 詩 七言律詩 shi 七言律詩李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩6b
(悼夫亡詩)十六 (Dao fu wang shi) Shi liu 詩 七言律詩 shi 七言律詩李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩6b
(悼夫亡詩)十七 (Dao fu wang shi) Shi qi 詩 七言律詩 shi 七言律詩李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩7a
(悼夫亡詩)十八 (Dao fu wang shi) Shi ba 詩 七言律詩 shi 七言律詩李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩7a
(悼夫亡詩)十九 (Dao fu wang shi) Shi jiu 詩 七言律詩 shi 七言律詩李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩7b
(悼夫亡詩)二十 (Dao fu wang shi) Er shi 詩 七言律詩 shi 七言律詩李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩7b
小祥作 Xiao xiang zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩7b
(小祥作)又吟 (Xiao xiang zuo) You yin 詩 七言律詩 shi 七言律詩李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩8a
祝亡誕 三月時作 Zhu wang dan san yue shi zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩8a
(祝亡誕 三月時作)其二 (Zhu wang dan san yue shi zuo) Qi er 詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩8b
訓子讀書 Xun zi du shu詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩8b
勸兒處世安分 Quan er chu shi an fen詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩9a
嘉孫女青年守節 Jia sun nü qing nian shou jie詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩9a
(嘉孫女青年守節)其次 (Jia Sun nü qing nian shou jie) Qi ci 詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩9a
贊鄭氏十八守節 Zan Zheng shi ba shou jie詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩9b
(贊鄭氏十八守節)其二 (Zan Zheng shi ba shou jie) Qi er 詩 七言絕句 shi 七言絕句李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)吳詩9b
197 items (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search