Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

澹蘜軒詩初稿﹕四卷﹐詞﹕一卷(清張䌌英撰)。道光二十年(1840)刻本。
Dan ju xuan shi chu gao : 4 juan, ci : 1 juan (by Zhang Qieying, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Full text at Chinese Text Project

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封頁
屝頁 Fei ye 扉頁
澹蘜軒初稿序 Liu Xiaohua xu文﹕序 Wen: Xu 劉曉華 Liu Xiaohua序.1a
沈善寶序 Shen Shanbao xu文﹕序 Wen: Xu 沈善寶 Shen Shanbao序.1a
澹蘜軒初稿題跋 Xue Ziheng ti ba文﹕跋 Wen: Ba 薛子衡 Xue Ziheng題跋.1a
吳德旋題跋 Wu Dexuan ti ba文﹕跋 Wen: Ba 吳德旋 Wu Dexuan題跋.2a
周貽樸題跋 Zhou Yipu ti ba文﹕跋 Wen: Ba 周貽樸 Zhou Yipu題跋.2a
周儀暐題跋 Zhou Yiwei ti ba文﹕跋 Wen: Ba 周儀暐 Zhou Yiwei題跋.2a
孔憲彝題跋 Kong Xianyi ti ba文﹕跋 Wen: Ba 孔憲彝 Kong Xianyi題跋.2b
章沛題跋 Zhang Pei ti ba文﹕跋 Wen: Ba 章沛 Zhang Pei題跋.3a
李昌蔭題跋 Li Changyin ti ba文﹕跋 Wen: Ba 李昌蔭 Li Changyin題跋.4a
吳敬承題跋 Wu Jingcheng ti ba文﹕跋 Wen: Ba 吳敬承 Wu Jingcheng題跋.4b
吳汝庚題跋 Wu Rugeng ti ba文﹕跋 Wen: Ba 吳汝庚 Wu Rugeng題跋.5b
董思誠題跋 Dong Sicheng ti ba文﹕跋 Wen: Ba 董思誠 Dong Sicheng題跋.6a
方駿謨題跋 Fang Junmo ti ba文﹕跋 Wen: Ba 方駿謨 Fang Junmo題跋.7b
楊金監題跋 Yang Jinjian ti ba文﹕跋 Wen: Ba 楊金監 Yang Jinjian題跋.8a
莊受祺題跋 Zhuang Shouqi ti ba文﹕跋 Wen: Ba 莊受祺 Zhuang Shouqi題跋.9a
洪齮孫題跋 Hong Yisun ti ba文﹕跋 Wen: Ba 洪齮孫 Hong Yisun題跋.9b
包世臣題跋 Bao Shichen ti ba文﹕跋 Wen: Ba 包世臣 Bao Shichen題跋.10b
任秦題跋 Ren Qin ti ba文﹕跋 Wen: Ba 任秦 Ren Qin題跋.11a
陸黻恩題詞 Lu Fu'en ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩陸黻恩 Lu Fu'en題詞.1a
汪世進題詞 Wang Shijin ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句汪世進 Wang Shijin題詞.1a
屈茂曾題詞 Qu Maozeng ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩屈茂曾 Qu Maozeng題詞.1a
邵淵耀題詞 Shao Yuanyao ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩邵淵耀 Shao Yuanyao題詞.1b
章簡題詞 Zhang Jian ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩章簡 Zhang Jian題詞.1b
邵淵穎題詞 Shao Yuanying ti ci詩 五言律詩 shi 五言律詩邵淵穎 Shao Yuanying題詞.2a
周儀暐題詞 Zhou Yiwei ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩周儀暐 Zhou Yiwei題詞.2a
儲憲良題詞 Chu Xianliang ti ci詩 五言律詩 shi 五言律詩儲憲良 Chu Xianliang題詞.2a
王曦題詞 Wang Xi ti ci詩 五言律詩 shi 五言律詩王曦 Wang Xi題詞.2b
孔憲庚題詞 Kong Xiangeng ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句孔憲庚 Kong Xiangeng題詞.3a
姚福增題詞 Yao Fuzeng ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句姚福增 Yao Fuzeng題詞.3a
周儀顥題詞 Zhou Yihao ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句周儀顥 Zhou Yihao題詞.3b
汪榮曾題詞 Wang Rongzeng ti ci詩 五言律詩 shi 五言律詩汪榮曾 Wang Rongzeng題詞.4a
包家丞題詞 Bao Jiacheng ti ci詩 五言律詩 shi 五言律詩包家丞 Bao Jiacheng題詞.4a
王大淮題詞 Wang Dahuai ti ci詩 五言古詩 shi 五言古詩王大淮 Wang Dahuai題詞.4b
王大堉題詞 Wang Dayu ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句王大堉 Wang Dayu題詞.4b
王鴻題詞 Wang Hong ti ci詩 五言律詩 shi 五言律詩王鴻 Wang Hong題詞.5a
孫曾開題詞 Sun Zengkai ti ci詩 五言律詩 shi 五言律詩孫曾開 Sun Zengkai題詞.5a
孫曾頤題詞 Sun Zengyi ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩孫曾頤 Sun Zengyi題詞.5b
李兆洛題詞 Li Zhaoluo ti ci詩 五言律詩 shi 五言律詩李兆洛 Li Zhaoluo題詞.6a
孫曾愈題詞 Sun Zengyu ti ci詩 五言古詩 shi 五言古詩孫曾愈 Sun Zengyu題詞.6a
趙起題詞 Zhao Qi ti ci詩 五言律詩 shi 五言律詩趙起 Zhao Qi題詞.6b
孫劼題詞 Sun Jie ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩孫劼 Sun Jie題詞.7a
湯貽汾董琬貞題詞 Tang Yifen Dong Wanzhen ti ci詩 七言聯句 shi 七言聯句湯貽汾 Tang Yifen題詞.7a
潘慶文題詞 Pan Qingwen ti ci詩 五言律詩 shi 五言律詩潘慶文 Pan Qingwen題詞.7b
孫麟趾題詞 Sun Linzhi ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩孫麟趾 Sun Linzhi題詞.7b
江士鐸題詞 Jiang Shiduo ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩江士鐸 Jiang Shiduo題詞.8a
侯雲松題詞 Hou Yunsong ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩侯雲松 Hou Yunsong題詞.8a
楊大堉題詞 Yang Dayu ti ci詩 五言古詩 shi 五言古詩楊大堉 Yang Dayu題詞.8a
袁廷璜題詞 Yuan Tinghuang ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩袁廷璜 Yuan Tinghuang題詞.8b
252 items (Page 1 of 6)<< | < | > | >> New Search