明淸婦女著作
明淸婦女著作

清娛閣詩鈔 (京江鮑氏三女史詩鈔合刻(清戴燮元輯)。清光緖八年(1882) 刻本。)
Qing yu ge shi chao (Jingjiang Bao shi san nü shi shi chao he ke (edited by Dai Xieyuan, Qing dynasty))

閱讀原著

編目提要

3 卷名
目錄 (223 項記錄)文體詩體作者頁碼
夢樓先生原倡[少林先生過訪山堂分韻賦詩夢樓先生因余與舸齋即席有作以為一時佳話更賦一首兼懷家論山兄余同舸齋聯句奉和並呈少林先生] Menglou xian sheng yuan chang [Shaolin xian sheng guo fang shan tang fen yun fu shi Menglou xian sheng yin yu yu Gezhai ji xi you zuo yi wei yi shi jia hua geng fu yi shou jian huai jia Lunshan xiong yu tong Gezhai lian ju feng he bing cheng Shaolin xian sheng]詩 七言律詩 shi 七言律詩王文治 Wang Wenzhi3.5b
王文治評跋 Wang Wenzhi ping ba文﹕跋 Wen: Ba 王文治 Wang Wenzhi評跋.1a
王文治評跋 Wang Wenzhi ping ba文﹕跋 Wen: Ba 王文治 Wang Wenzhi評跋.1b
2 詩詞/文/圖 (第 1 / 1)新搜尋