明淸婦女著作
明淸婦女著作

天雨花:三十回(清陶貞懷撰)。清道光辛丑年(1841)刻本
Tian yu hua: 30 hui (by Tao Zhenhuai, Qing dynasty)

閱讀原著

編目提要

目錄 (3086 項記錄)文體詩體作者頁碼
原序 Yuan xu文﹕自序 Wen: Zi xu 陶貞懷 Tao Zhenhuai 原序1a
第一回 武曲星樂善村除害 綠林賊臥獅寨遭擒 Di yi hui Wu qu xing le shan cun chu hai lu lin zei wo shi zhai zao qin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 一回1a
第二回 左公子兩施巧計賺孫郎 董蘭卿三現幽魂求貴客 Di er hui Zuo gong zi liang shi qiao ji zhuan Sun lang Dong Lanqing san xian you hun qiu gui ke文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 二回1a
第三回 蘇光祖逐嗣子歸宗 左副憲復父讐擒寇 Di san hui Su Guangzu zhu si zi gui zong Zuo fu xian fu fu chou qin kou文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 三回1a
第四回 左都憲代弟藏佳麗 魏桂香欺主強專房 Di si hui Zuo du xian dai di cang jia li Wei Guixiang qi zhu qiang zhuan fang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 四回1a
第五回 劉天叙惑眾山神廟 左中丞私訪妙蓮蓭 Di wu hui Liu Tianxu huo zhong shan shen miao Zuo zhong cheng si fang miao lian an文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 五回1a
第六回 癡婦頭訴屈浩吟堂 九尾狐現象鳴鸞閣 Di liu hui Chi fu tou su qu Hao yin tang jiu wei hu xian xiang Ming luan ge文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 六回1a
第七回 怪夫人拘禮左御史戲妻 信術士胡言周愛卿害女 Di qi hui Guai fu ren ju li Zuo yu shi xi qi Xin shu shi hu yan Zhou ai qing hai nü文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 七回1a
第八回 為女生非愛卿惡口凌孤寡 喪親復仕御史忠言抵佞臣 Di ba hui wei nü sheng fei ai qing e kou ling gu gua sang qin fu shi yu shi zhong yan di ning chen文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 八回1a
第九回 左御史巧計審張差 方中書事急誅賈妓 Di jiu hui Zuo yu shi qiao ji shen Zhang chai Fang zhong shu shi ji zhu Jia ji文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 九回1a
第十回 游春院公子賦新詩 竊綉鞋紅雲施狡計 Di shi hui You chun yuan gong zi fu xin shi qie xiu xie Hongyun shi jiao ji文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 十回1a
十一回 魏桂香一片枉癡心 鄭皇親三番施巧計 Shi yi hui Wei Guixiang yi pian wang chi xin Zheng huang qin san fan shi qiao ji文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 十一回1a
十二回 桓玉求婚左聖婉 御史計援黃靜英 Shi er hui Huanyu qiu hun Zuo Shengwan yu shi ji yuan Huang Jingying文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 十二回1a
十三回 左御史訓女除妖 刁乳婦欺心賣主 Shi san hui Zuo yu shi xun nü chu yao diao ru fu qi xin mai zhu 陶貞懷 Tao Zhenhuai 十三回1a
十四回 持正中途沉愛妾 瑤仙左府劫佳人 Shi si hui Chi zheng zhong tu chen ai qie Yaoxian Zuo fu jie jia ren文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 十四回1a
十五回 女專諸敕賊巧計賺權臣 都御史勤王忠心扶幼王 Shi wu hui Nü zhuan zhu chi zei qiao ji zhuan quan chen Du yu shi qin wang zhong xin fu you wang 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 十五回1a
十六回 訪幽貞殿上辨明真假 悔悮閨中枉運機壽 Shi liu hui Fang you zhen dian shang bian ming zhen jia hui wu gui zhong wang yun ji shou 陶貞懷 Tao Zhenhuai 十六回1a
十七回 周夫人傷心患重病 林公子悔誓再求婚 Shi qi hui Zhou fu ren shang xin huan zhong bing Lin gong zi hui shi zai qiu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 十七回1a
十八回 謝媒認父閨閣痛分襟 嫁女婚男洞房齊好合 Shi ba hui Xie Mei ren fu gui ge tong fen jin jia nü hun nan dong fang qi hao he 陶貞懷 Tao Zhenhuai 十八回1a
十九回 竊紈扇題壁破奸奴 寫金經閉樓卻愛婿 Shi jiu hui Qie wan shan ti bi po jian nu xie jin jing bi lou que ai xu 陶貞懷 Tao Zhenhuai 十九回1a
二十回 閉繍閍恨結畫眉郎 設毬燈計服東床婿 Er shi hui Bi xiu beng hen jie hua mei lang she qiu deng ji fu dong chuang xu 陶貞懷 Tao Zhenhuai 二十回1a
二十一回 慎思堂戯探四宮娥 迎鳳樓逼婚三鼎甲 Er shi yi hui Shen si tang xi tan si gong e ying feng lou bi hun san ding jia 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 二十一回1a
二十二回 賭博行讒惡婦戕兒凌弱媳 遊園誨盜左公設策禦強人 Er shi er hui Du bo xing chan e fu qiang er ling ruo xi you yuan hui dao Zuo gong she ce yu qiang ren 陶貞懷 Tao Zhenhuai 二十二回1a
二十三回 墮巧計殺賊漢江心 餌奸謀示弱家庭怨 Er shi san hui Duo qiao ji sha zei Han jiang xin er jian mou shi ruo jia ting yuan 陶貞懷 Tao Zhenhuai 二十三回1a
二十四回 老虔婆遇辱留春園 左小姐受訓宏道堂 Er shi si hui Lao qian po yu ru liu chun guo Zuo xiao jie shou xun Hong dao tang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 二十四回1a
二十五回 惡姑賣媳巧中左公謀 嬌女還家苦遵嚴父訓 Er shi wu hui E gu mai xi qiao zhong Zuo gong mou jiao nü huan jia ku zun yan fu xun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 二十五回1a
二十六回 左丞相怒毀隆仁祠 魏忠賢計害瓇林客 Er shi liu hui Zuo cheng xiang nu hui Long ren ci Wei Zhongxian ji hai Rou lin ke 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 二十六回34a
二十七回 五學士設謀賺奄臣 假觀音懷恨攝嬌娃 Er shi wu hui Wu xue shi she mou zhuan yan chen jia Guanyin huai hen she jiao wa 陶貞懷 Tao Zhenhuai 二十七回1a
二十八回 王禮乾焚蘭泥玉 左丞相念死安生 Er shi ba hui Wang Liqian fen Lan ni yu Zuo cheng xiang nian si an sheng文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 二十八回1a
二十九回 嬌媳詛姑逼投池儀貞仗義 黃姬探母陷賊寨左相提兵 Er shi jiu hui Jiao xi zu gu bi tou chi yi zhen zhang yi Huang ji tan mu xian zei zhai Zuo xiang ti bing文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 二十九回1a
三十回 千軍擒寇盜伏兵夢駭夾城樓 五姓返星辰定獄批行東獄鎮 Di san shi hui Qian jun qin kou dao fu bing meng hai jia cheng lou wu xing fan xing chen ding yu pi xing dong yu zhen 陶貞懷 Tao Zhenhuai 三十回1a
31 詩詞/文/圖 (第 1 / 1)新搜尋