Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版
Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (158 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
蘭閨實錄弁言 Lan gui shi lu bian yan文﹕弁言 Wen: Bian yan 惲珠 Yun ZhuPage 227
惲日初先生家傳 Yun Richu xian sheng jia zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 惲珠 Yun ZhuPage 245
2 items (Page 1 of 1)New Search