Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

綠靜軒續集:一卷(清徐德音撰)。清乾隆間(1736-1795)刻本
Lü jing xuan xu ji: 1 juan (by Xu Deyin, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (28 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
詠史 (四首) Yong shi (si shou)詩 五言古詩 shi 五言古詩徐德音 Xu Deyin續集.1a
三月望日樓居火後寄示大兒佩璜(三首) San yue wang ri lou ju huo hou ji shi da er pei huang (san shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩徐德音 Xu Deyin續集.1a
入大兒泉河倅廨(二首) Ru da er quan he cui xie (er shou) 七言絕句 七言絕句徐德音 Xu Deyin續集.1b
共姜臺 Gong jiang tai 五言古詩 五言古詩徐德音 Xu Deyin續集.2a
初入衛州倅廨示兒子佩璜 Chu ru wei zhou cui xie shi er zi pei huang 七言律詩 七言律詩徐德音 Xu Deyin續集.2a
養疴雜詠 并序 (九首) Yang ke za yong bing xu (jiu shou) 五言律詩 五言律詩徐德音 Xu Deyin續集.2a
(養疴雜詠 并序九首其二) (Yang ke za yong bing xu jiu shou qi er) 五言律詩 五言律詩徐德音 Xu Deyin續集.2b
(養疴雜詠 并序九首其三) (Yang ke za yong bing xu jiu shou qi san) 五言律詩 五言律詩徐德音 Xu Deyin續集.2b
(養疴雜詠 并序九首其四) (Yang ke za yong bing xu jiu shou qi si) 五言律詩 五言律詩徐德音 Xu Deyin續集.2b
(養疴雜詠 并序九首其五) (Yang ke za yong bing xu jiu shou qi wu) 五言律詩 五言律詩徐德音 Xu Deyin續集.3a
(養疴雜詠 并序九首其六) (Yang ke za yong bing xu jiu shou qi liu) 五言律詩 五言律詩徐德音 Xu Deyin續集.3a
(養疴雜詠 并序九首其七) (Yang ke za yong bing xu jiu shou qi qi) 五言律詩 五言律詩徐德音 Xu Deyin續集.3a
(養疴雜詠 并序九首其八) (Yang ke za yong bing xu jiu shou qi ba) 七言絕句 七言絕句徐德音 Xu Deyin續集.3a
(養疴雜詠 并序九首其九) (Yang ke za yong bing xu jiu shou qi jiu) 七言律詩 七言律詩徐德音 Xu Deyin續集.3a
寄題顧貞女卽是菴 并序 Ji ti gu zhen nü ji shi an bing xu 五言律詩 五言律詩徐德音 Xu Deyin續集.3b
表伯姑王太夫人招飲郡齋棗花下 Biao bo gu wang tai fu ren zhao yin jun zhai zao hua xia 五言律詩 五言律詩徐德音 Xu Deyin續集.3b
奉題王蘋南太夫人畫冊(五首) Feng ti wang ping nan tai fu ren hua ce (wu shou) 七言絕句 七言絕句徐德音 Xu Deyin續集.4b
行次津門留題査氏水西莊(四首) Xing ci jin men liu ti zha shi shui xi zhuang(si shou) 五言律詩 五言律詩徐德音 Xu Deyin續集.5a
留別宗姪集公內子孫令媛夫人(二首) Liu bie zong zhi ji mei zi sun ling yuan fu ren (er shou) 五言律詩 五言律詩徐德音 Xu Deyin續集.5a
又題溪山水閣 You ti xi shan shui ge 五言律詩 五言律詩徐德音 Xu Deyin續集.5a
寄懷孫令媛夫人 Ji huai sun ling yuan fu ren 七言排律 七言排律徐德音 Xu Deyin續集.5b
仲春卽事 Zhong chun ji shi 五言排律 五言排律徐德音 Xu Deyin續集.6a
蝶 Die 七言絕句 七言絕句徐德音 Xu Deyin續集.6a
投筆圗為紹武家兄作 Tou bi tu wei shao wu jia xiong zuo 五言律詩 五言律詩徐德音 Xu Deyin續集.6b
紅蓼 Hong liao 七言絕句 七言絕句徐德音 Xu Deyin續集.6b
傷甥倩王昌之兼慰史大甥女 Shang sheng qian wang chang zhi jian wei shi da sheng nü 七言律詩 七言律詩徐德音 Xu Deyin續集.6b
題大痴道人山水 Ti da chi dao ren shan shui 七言古詩 七言古詩徐德音 Xu Deyin續集.7a
尹母李太夫人輓詩五十韻 Yin mu li tai fu ren wan shi wu shi yun 五言古詩 五言古詩徐德音 Xu Deyin續集.7a
哭大兒佩璜兼示小兒信瑞 Ku da er pei huang jian shi xiao er xin rui 五言古詩 五言古詩徐德音 Xu Deyin續集.8b
哭子述懷八首 Ku zi shu huai ba shou 五言古詩 五言古詩徐德音 Xu Deyin續集.9a
露桐夫人治具過存 Lu tong fu ren zhi ju guo cun 五言律詩 五言律詩徐德音 Xu Deyin續集.11b
裔孫崙奏持其執友賀吳邨五湖夜泛圗索題漫應 Yi sun lun zou chi qi zhi you he wu cun wu hu ye fan tu suo ti man ying 七言古詩 七言古詩徐德音 Xu Deyin續集.11b
過賀氏東園 Guo he shi dong yuan 五言律詩 五言律詩徐德音 Xu Deyin續集.12a
題蘭陵女史惲氷畫冊 (二首) Ti lan ling nü shi yun bing hua ce(er shou) 六言詩 六言詩徐德音 Xu Deyin續集.12a
(題蘭陵女史惲氷畫冊 二首其二) (Ti lan ling nü shi yun bing hua ce er shou qi er) 七言律詩 七言律詩徐德音 Xu Deyin續集.12b
題程令延溪山垂釣圗 Ti cheng ling yan xi shan chui diao tu 七言絕句 七言絕句徐德音 Xu Deyin續集.12b
贈沈歸愚少宗伯 Zeng shen gui yu shao zong bo 五言排律 五言排律徐德音 Xu Deyin續集.12b
題汪巢林煎茶圗(二首) Ti wang chao lin jian cha tu(er shou) 七言絕句 七言絕句徐德音 Xu Deyin續集.12b
七齡墨妙歌為唐觀察女中郎作 Qi ling mo miao ge wei tang guan cha nü zhong lang zuo 七言排律 七言排律徐德音 Xu Deyin續集.13a
哭孫令媛(四首) Ku sun ling yuan(si shou) 七言絕句 七言絕句徐德音 Xu Deyin續集.13b
秋日登平山堂 Qiu ri deng ping shan tang 五言律詩 五言律詩徐德音 Xu Deyin續集.13b
沈宗伯予告南還作此致賀(五首) Shen zong bo yu gao nan huan zuo ci zhi he(wu shou) 五言律詩 五言律詩徐德音 Xu Deyin續集.14a
夏夜鼓琴 Xia ye gu qin 五言律詩 五言律詩徐德音 Xu Deyin續集.14b
夏日漫興 Xia ri man xing 七言絕句 七言絕句徐德音 Xu Deyin續集.14b
秋熱 Qiu re 七言絕句 七言絕句徐德音 Xu Deyin續集.14b
題洪太夫人因樹樓(二首) Ti hong tai fu ren yin shu lou(er shou) 七言絕句 七言絕句徐德音 Xu Deyin續集.15a
藥籠中見亡兒所遺紫石英 Yao long zhong jian wang er suo yi zi shi ying 七言絕句 七言絕句徐德音 Xu Deyin續集.15a
乾隆十五年歲在庚午嘉平之月為予七十初度撫今追昔百感填膺漫成長句四首 Qianlong shi wu nian sui zai geng wu jia ping zhi yue wei yu qi shi chu du fu jin zhui xi bai gan tian ying man cheng chang ju si shou 七言律詩 七言律詩徐德音 Xu Deyin續集.15a
聞少宗伯游天台以詩代簡 Wen shao zong bo you tian tai yi shi dai jian 五言排律 五言排律徐德音 Xu Deyin續集.16a
送馬力畚大令之任閿鄉 Song ma li ben da ling zhi ren wen xiang 五言律詩 五言律詩徐德音 Xu Deyin續集.16a
76 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search