Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

留香集:二卷(清張倩撰)。道光十二年(1832)刻本
Liu xiang ji:2 juan (by Zhang Qian, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (48 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
寄夫子書 Ji fu zi shu文﹕書信 Wen: Shu xin 張倩 Zhang Qian上卷-附書二則.1b
寄李夫人書 Ji Li fu ren shu文﹕書信 Wen: Shu xin 張倩 Zhang Qian上卷-附書二則.2a
題木蘭從軍圖 Ti Mulan cong jun tu詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.1a
茉莉 Mo li詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.1a
催妝(二首) Cui zhuang (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.1b
和李髻儂女史咏蜨原韻 He Li Jinong nü shi Yong die yuan yun詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.1b
秋柳 Qiu liu詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.2a
秋夜同夫子作 Qiu ye tong fu zi zuo詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.2a
秋夜和夫子韻 Qiu ye he fu zi yun詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.2b
步文焦木遣懷韻 Bu Wen Jiaomu Qian huai yun詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.2b
吟園閒適 Yin yuan xian shi詩 七言絕句 shi 七言絕句張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.3a
牧蜨扉居士選詩內及拙作成此寄髻儂兼為道謝(二首) Mudiefeijüshi xuan shi nei ji zhuo zuo cheng ci ji Jinong jian wei dao xie (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.3a
母愈謝丁秀才八首存二(有序) Mu yu xie Ding xiu cai ba shou cun er (you xu)詩 七言律詩 shi 七言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.3b
再謝丁秀才 Zai xie Ding xiu cai 詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.4a
送夫子北遊(二首) Song fu zi bei you (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.4b
寄仲玖姑聞姑已返南園 Ji Zhongjiu gu xian wen gu yi fan Nan yuan詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.4b
園中晚步 Yuan zhong wan bu詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.5a
憶邗江諸女伴九日看菊 Yi Han jiang zhu nü ban jiu ri kan ju詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.5a
吟園對月 Yin yuan dui yue詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.5a
送夫子南歸 Song fu zi nan gui詩 五言絕句 shi 五言絕句張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.5b
秦淮 Qinhuai詩 五言古詩 shi 五言古詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.5b
送春 Song chun詩 五言古詩 shi 五言古詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.5b
落花 Luo hua詩 五言古詩 shi 五言古詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.5b
題拜月圖 Ti bai yue tu詩 七言絕句 shi 七言絕句張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.6a
見蜨戲成 Jian die xi cheng詩 七言絕句 shi 七言絕句張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.6a
燈下 Deng xia詩 七言絕句 shi 七言絕句張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.6a
病中口占 Bing zhong kou zhan詩 七言絕句 shi 七言絕句張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.6b
自感 Zi gan詩 七言絕句 shi 七言絕句張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.6b
秋海棠和外韻 Qiu hai tang he wai yun詩 七言絕句 shi 七言絕句張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.7a
春日寄夫子(二首) Chun ri ji fu zi (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.7a
和湯靜貞女史玉簪花韻 He Tang Jingzhen nü shi yu zan hua yun詩 七言絕句 shi 七言絕句張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.7b
秋海棠 Qiu hai tang詩 七言律詩 shi 七言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.7b
病後索夫子和 Bing hou suo fu zi he詩 七言律詩 shi 七言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.8a
白燕 Bai yan詩 七言律詩 shi 七言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.8a
春茗 Chun ming詩 七言律詩 shi 七言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.8b
春笋 Chun sun詩 七言律詩 shi 七言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.8b
春芹 Chun qin詩 七言律詩 shi 七言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.9a
春韭 Chun jiu詩 七言律詩 shi 七言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.9a
送夫子南歸八首存三(三首) Song fu zi nan gui ba shou cun san (san shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.9b
寄外 Ji wai詩 七言律詩 shi 七言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.10a
憶夫子 Yi fu zi詩 七言律詩 shi 七言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.10b
落葉 Luo ye詩 七言律詩 shi 七言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.10b
自敘 Zi xu文﹕自序 Wen: Zi xu 張倩 Zhang Qian下卷-自敘.1a
名媛詩話 Ming yuan shi hua文﹕詩話 Wen: Shi hua 張倩 Zhang Qian下卷-名媛詩話.1a
44 items (Page 1 of 1)New Search