Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本
Gui xiu zheng shi zai xu ji

View digitized version

Bibliographic information

Contents (395 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
客舍燕來巢敬步家大人韻 ke she yan lai chao jing bu jia da ren yun詩 七言律詩 shi 七言律詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.29b
喜晤佩蘭大姊 xi wu peilan da zi 五言古詩 五言古詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.29b
喜晤佩蘭大姊 xi wu peilan da zi 五言古詩 五言古詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.30a
昭君 zhao jun 七言絕句 七言絕句陳蘊蓮 Chen Yunlian二.30a
昭君 zhao jun 七言絕句 七言絕句陳蘊蓮 Chen Yunlian二.30b
自題翰墨和鳴圖偕外聯句 zi ti han mo he ming tu xie wai lian ju 七言聯句 七言聯句陳蘊蓮 Chen Yunlian二.30b
見召祈季齋兩女姪能詩喜書於右 jian zhaoqi jizhai liang nü zhi neng shi xi shu yu you 七言絕句 七言絕句陳蘊蓮 Chen Yunlian二.30b
題姜如農給諫研 背鐫宣州老兵四字 ti jiang runong ji jian yan bei juan xuan zhou lao bing si zi 七言律詩 七言律詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.30b
題姜如農給諫研 背鐫宣州老兵四字 ti jiang runong ji jian yan bei juan xuan zhou lao bing si zi 七言律詩 七言律詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.31a
春日寄懷小姑次芬 chun ri ji huai xiao gu cifen 七言律詩 七言律詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.31a
還雞行 huan ji xing 五言古詩 五言古詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.31a
還雞行 huan ji xing 五言古詩 五言古詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.31b
憶母三章 yi mu san zhang 四言詩 四言詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.31b
憶母三章 yi mu san zhang 四言詩 四言詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.32a
詠蜘蛛 yong zhi zhu 七言絕句 七言絕句陳蘊蓮 Chen Yunlian二.32a
讀淮陰侯傳 du huai yin hou zhuan 五言律詩 五言律詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.32a
丁酉仲秋送外北上 ding you zhong qiu song wai bei shang 五言古詩 五言古詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.32a
丁酉仲秋送外北上 ding you zhong qiu song wai bei shang 五言古詩 五言古詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.32b
丁酉仲秋送外北上 ding you zhong qiu song wai bei shang 五言古詩 五言古詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.33a
暮春之初偕外暨姪彥華女小蓮芥園看花有感用東坡定惠院海棠韻 mu chun zhi chu xie wai ji zhi yanhua nü xiaolian jie yuan kan hua you gan yong dongpo ding hui yang hai tang yun 七言古詩 七言古詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.33a
暮春之初偕外暨姪彥華女小蓮芥園看花有感用東坡定惠院海棠韻 mu chun zhi chu xie wai ji zhi yanhua nü xiaolian jie yuan kan hua you gan yong dongpo ding hui yang hai tang yun 七言古詩 七言古詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.33b
前詩外子和竟彥華小蓮迭有和章樂此忘疲遂增吟興維時天氣澄和風日閒美鳥知娛客迭奏笙簧花解留人咸鋪錦繡餐落英而飲墜露步仄逕兮臨清流幾疑身在畫圖自爾趣諧酬唱彌覺前作未盡所懷因再疊前韻質外并示彥華小蓮 qian shi wai zi he jing yanhua xiaolian die you he zhang le ci wang pi sui zeng yin xing wei shi tian qi cheng he feng ri xian mei niao zhi yu ke die zou sheng huang hua jie liu ren xian pu jin xiu can luo ying er yin zhui lu bu ze jing xi lin qing liu ji yi shen zai hua tu zi er qu xie chou chang mi jue qian zuo wei jin suo huai yin zai die qian yun zhi wai bing shi yanhua xiaolian 七言古詩 七言古詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.33b
前詩外子和竟彥華小蓮迭有和章樂此忘疲遂增吟興維時天氣澄和風日閒美鳥知娛客迭奏笙簧花解留人咸鋪錦繡餐落英而飲墜露步仄逕兮臨清流幾疑身在畫圖自爾趣諧酬唱彌覺前作未盡所懷因再疊前韻質外并示彥華小蓮 qian shi wai zi he jing yanhua xiaolian die you he zhang le ci wang pi sui zeng yin xing wei shi tian qi cheng he feng ri xian mei niao zhi yu ke die zou sheng huang hua jie liu ren xian pu jin xiu can luo ying er yin zhui lu bu ze jing xi lin qing liu ji yi shen zai hua tu zi er qu xie chou chang mi jue qian zuo wei jin suo huai yin zai die qian yun zhi wai bing shi yanhua xiaolian 七言古詩 七言古詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.34a
前詩外子和竟彥華小蓮迭有和章樂此忘疲遂增吟興維時天氣澄和風日閒美鳥知娛客迭奏笙簧花解留人咸鋪錦繡餐落英而飲墜露步仄逕兮臨清流幾疑身在畫圖自爾趣諧酬唱彌覺前作未盡所懷因再疊前韻質外并示彥華小蓮 qian shi wai zi he jing yanhua xiaolian die you he zhang le ci wang pi sui zeng yin xing wei shi tian qi cheng he feng ri xian mei niao zhi yu ke die zou sheng huang hua jie liu ren xian pu jin xiu can luo ying er yin zhui lu bu ze jing xi lin qing liu ji yi shen zai hua tu zi er qu xie chou chang mi jue qian zuo wei jin suo huai yin zai die qian yun zhi wai bing shi yanhua xiaolian 七言古詩 七言古詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.34b
閱文姬歸漢故事 yue wenji gui han gu shi 七言古詩 七言古詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.34b
閱文姬歸漢故事 yue wenji gui han gu shi 七言古詩 七言古詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.35a
讀史有感詠懷質外 du shi you gan yong huai zhi wai 七言律詩 七言律詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.35a
汪少司農兩姬同日飲節歌 滿洲正白旗人 wang shao si nong liang ji tong ri yin jie ge man zhou zheng bai qi ren 七言古詩 七言古詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.35a
汪少司農兩姬同日飲節歌 滿洲正白旗人 wang shao si nong liang ji tong ri yin jie ge man zhou zheng bai qi ren 七言古詩 七言古詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.35b
行抵滄州車溺於水戲作 xing di cang zhou che ni yu shui xi zuo 七言絕句 七言絕句陳蘊蓮 Chen Yunlian二.35b
山路曉發 shan lu xiao fa 七言律詩 七言律詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.36a
長清道中 chang qing dao zhong 五言古詩 五言古詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.36a
長清道中 chang qing dao zhong 五言古詩 五言古詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.36b
蘭山放歌 過此出山 lan shan fang ge guo ci chu shan 七言古詩 七言古詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.36b
蘭山放歌 過此出山 lan shan fang ge guo ci chu shan 七言古詩 七言古詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.37a
換馬灣覆車口占 并序 huan ma wan fu che kou zhan bing xu 七言絕句 七言絕句陳蘊蓮 Chen Yunlian二.37a
換馬灣覆車口占 并序 huan ma wan fu che kou zhan bing xu 七言絕句 七言絕句陳蘊蓮 Chen Yunlian二.37b
換馬灣覆車口占 并序 huan ma wan fu che kou zhan bing xu 七言絕句 七言絕句陳蘊蓮 Chen Yunlian二.38a
到家 dao jia 五言古詩 五言古詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.38a
到家 dao jia 五言古詩 五言古詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.38b
擬行路難 外子復有保陽之役歌此贈之 ni xing lu nan wai zi fu you bao yang zhi yi ge ci zeng zi 樂府 樂府陳蘊蓮 Chen Yunlian二.38b
擬行路難 外子復有保陽之役歌此贈之 ni xing lu nan wai zi fu you bao yang zhi yi ge ci zeng zi 樂府 樂府陳蘊蓮 Chen Yunlian二.39a
追悼司蘭六姊三十六韻 zhui dao silan liu zi san shi liu yun 五言排律 五言排律陳蘊蓮 Chen Yunlian二.39a
追悼司蘭六姊三十六韻 zhui dao silan liu zi san shi liu yun 五言排律 五言排律陳蘊蓮 Chen Yunlian二.39b
追悼司蘭六姊三十六韻 zhui dao silan liu zi san shi liu yun 五言排律 五言排律陳蘊蓮 Chen Yunlian
追悼司蘭六姊三十六韻 zhui dao silan liu zi san shi liu yun 五言排律 五言排律陳蘊蓮 Chen Yunlian二.40b
追悼司蘭六姊三十六韻 zhui dao silan liu zi san shi liu yun 五言排律 五言排律陳蘊蓮 Chen Yunlian二.41a
題陸夫人陳靜宜綺餘吟草 ti lu fu ren chen jingyi qi yu yin cao 七言律詩 七言律詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.41a
庚申春仲入都途次寄懷兒媳謝灝姪媳陳惠外孫媳汪韻梅 geng shen chun zhong ru du tu ci ji huai er xi xie hao zhi xi chen hui wai sun xi wang yunmei 五言律詩 五言律詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.41a
庚申春仲入都途次寄懷兒媳謝灝姪媳陳惠外孫媳汪韻梅 geng shen chun zhong ru du tu ci ji huai er xi xie hao zhi xi chen hui wai sun xi wang yunmei 五言律詩 五言律詩陳蘊蓮 Chen Yunlian二.41b
28 items (Page 1 of 1)New Search