Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本
Gui xiu zheng shi zai xu ji

View digitized version

Bibliographic information

Contents (395 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
秋日 Qiu ri 詩 七言律詩 shi 七言律詩那遜蘭保 Naxunlanbao一上.40b
覓詩 Mi shi 詩 七言律詩 shi 七言律詩那遜蘭保 Naxunlanbao一上.40b
覓詩 Mi shi 詩 七言律詩 shi 七言律詩那遜蘭保 Naxunlanbao一上.41a
遊西山 You xi shan詩 五言古詩 shi 五言古詩那遜蘭保 Naxunlanbao一上.41a
以布衣一襲贈僕婦李氏 Yi bu yi yi xi zeng pu fu Li shi 詩 七言絕句 shi 七言絕句那遜蘭保 Naxunlanbao一上.41b
題宋女史張玉娘蘭雪集舊知鸚鵡冢故事今購得其集乃為之作此歌 Ti Song nü shi Zhang Yuniang lan xue ji jiu zhi ying wu zhong gu shi jin gou de qi ji nai wei zhi zuo ci ge 詩 七言古詩 shi 七言古詩那遜蘭保 Naxunlanbao一上.41b
題宋女史張玉娘蘭雪集舊知鸚鵡冢故事今購得其集乃為之作此歌 Ti Song nü shi Zhang Yuniang lan xue ji jiu zhi ying wu zhong gu shi jin gou de qi ji nai wei zhi zuo ci ge 詩 七言古詩 shi 七言古詩那遜蘭保 Naxunlanbao一上.42a
題宋女史張玉娘蘭雪集舊知鸚鵡冢故事今購得其集乃為之作此歌 Ti Song nü shi Zhang Yuniang lan xue ji jiu zhi ying wu zhong gu shi jin gou de qi ji nai wei zhi zuo ci ge 詩 七言古詩 shi 七言古詩那遜蘭保 Naxunlanbao一上.42b
題冰雪堂詩稿 Ti bing xue tang shi gao詩 七言古詩 shi 七言古詩那遜蘭保 Naxunlanbao一上.42b
題冰雪堂詩稿 Ti bing xue tang shi gao詩 七言古詩 shi 七言古詩那遜蘭保 Naxunlanbao一上.43a
小園偶興 Xiao yuan ou xing詩 五言律詩 shi 五言律詩那遜蘭保 Naxunlanbao一上.43a
瀛俊二兄奉使庫倫故吾家也送行之日率成此詩 Yingjun er xiong feng shi Kulun gu wu jia ye song xing zhi ri shuai cheng ci shi 詩 五言古詩 shi 五言古詩那遜蘭保 Naxunlanbao一上.43a
瀛俊二兄奉使庫倫故吾家也送行之日率成此詩 Yingjun er xiong feng shi Kulun gu wu jia ye song xing zhi ri shuai cheng ci shi 詩 五言古詩 shi 五言古詩那遜蘭保 Naxunlanbao一上.43b
謝張孟緹夫人辱題小照卽贈 Xie Zhang Mengti fu ren ru ti xiao zhao ji zeng詩 五言律詩 shi 五言律詩那遜蘭保 Naxunlanbao一上.43b
謝張孟緹夫人辱題小照卽贈 Xie Zhang Mengti fu ren ru ti xiao zhao ji zeng詩 五言律詩 shi 五言律詩那遜蘭保 Naxunlanbao一上.44a
9 items (Page 1 of 1)New Search