明淸婦女著作
明淸婦女著作

閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本
Gui xiu zheng shi zai xu ji

閱讀原著

編目提要

目錄 (790 項記錄)文體詩體作者頁碼
松 Song詩 五言律詩 shi 五言律詩百保 Bai Bao一上.37b
感懷口占 Gan huai kou zhan詩 五言律詩 shi 五言律詩百保 Bai Bao一上.38a
春花皆放獨菊籬冷淡感成二絕 Chun hua jie fang du ju li leng dan gan cheng er jue 詩 七言絕句 shi 七言絕句百保 Bai Bao一上.38b
蓮蓬人和韻 Lian peng ren he yun詩 七言律詩 shi 七言律詩百保 Bai Bao一上.38b
先夫子遺照瑞菊莊六兄懸之室中歲時設供感賦 Xian fu zi yi zhao rui ju zhuang liu xiong xuan zhi shi zhong sui shi she gong gan fu 詩 五言律詩 shi 五言律詩百保 Bai Bao一上.39a
自汴赴楚途中口占 Zi Bian fu Chu tu zhong kou zhan詩 七言絕句 shi 七言絕句百保 Bai Bao一上.39a
清明 Qing ming詩 七言律詩 shi 七言律詩百保 Bai Bao一上.39b
麟趾以員外蒙恩加道銜花翎恭賦志喜併以示勛四首 Linzhi yi yuan wai meng en jia dao xian hua ling gong fu zhi xi bing yi shi xun si shou詩 七言絕句 shi 七言絕句百保 Bai Bao一上.39b
8 詩詞/文/圖 (第 1 / 1)新搜尋