Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Work [Hong xue lou shi xuan chu ji:4 juan,Hong xue lou wai ji:1 juan(by Shen Shanbao, Qing Dynasty)]

Work[Hong xue lou shi xuan chu ji:4 juan,Hong xue lou wai ji:1 juan(by Shen Shanbao, Qing Dynasty)]

View digitized version

View contents of work

Full text at Chinese Text Project

鴻雪樓詩選初集:四卷,鴻雪樓外集:一卷(清沈善寶撰)    
Title鴻雪樓詩選初集:四卷,鴻雪樓外集:一卷(清沈善寶撰)
Title (Pinyin):Hong xue lou shi xuan chu ji:4 juan,Hong xue lou wai ji:1 juan(by Shen Shanbao, Qing Dynasty)
Work Type:別集
Author:沈善寶 Shen Shanbao
Contributors:龔自璋 Gong Zizhang (作者)
許延礽 Xu Yanreng (作者)
徐昂 Xu Ang (傳記作者)
沈敏元 Shen Minyuan (傳記作者)
顧償基 Gu Changji (像贊作者)
丁佩 Ding Pei (序作者)
佟景文 Tong Jingwen (序作者)
李世治 Li Shizhi (序作者)
富呢揚阿 Funeyang'a (序作者)
孫寶瑄 Sun Baoxuan (跋作者)
沈敏元 Shen Minyuan (跋作者)
沈敓元 Shen Duiyuan (跋作者)
徐珂 Xu Ke (題辭)
王蘊章 Wang Yunzhang (題辭)
費有容 Fei Yourong (題辭)
趙潤 Zhao Run (題辭)
曹文麟 Cao Wenlin (題辭)
張毓麒 Zhang Yuqi (題辭)
張鳳年 Zhang Fengnian (題辭)
吳慶坻 Wu Qingdi (題辭)
唐詠裳 Tang Yongchang (題辭)
Publication Statement: 
Publisher:沈敏元
Publisher (Pinyin):Shen Minyuan
Place of Publication:
Place of Publication (Pinyin):
Date:1924
Chinese Date: Dynasty: 民國
Reign Period: 民國十三年
Cycle: 甲子
Chinese Date (Pinyin):Dynasty: Minguo
Reign Period: Minguo 13 nian
Cycle: jia zi
Number of Ce:1
Number of Juan:4+1
Physical Description:
Summary:
Contents:
Notes:
Preface:丁佩﹐佟景文﹐李世冶,富呢揚阿
Colophon:孫寶瑄,沈繼曾,沈敓元,沈敏元
Illustrations:沈善寶
Inscriptional Verse:
Fanli:
References:《歷代婦女著作考》666-67頁
Back

( New Search )