Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Work [Fei su ge yi shi:yi juan (Qing Liang Ai zhuan)]

Work[Fei su ge yi shi:yi juan (Qing Liang Ai zhuan)]

View digitized version

View contents of work

Full text at Chinese Text Project

飛素閣遺詩:一卷(清梁靄撰)    
Owning institutionSun Yat-sen University Library (call number: 39700)
Title飛素閣遺詩:一卷(清梁靄撰)
Title (Pinyin):Fei su ge yi shi:yi juan (Qing Liang Ai zhuan)
Work Type:別集
Author:梁靄 Liang Ai
Contributors:葉芬 Ye Fen (傳記作者)
陶森甲 Tao Senjia (序作者)
冒廣生 Mao Guangsheng (序作者)
陳崧 Chen Song (序作者)
潘飛聲 Pan Feisheng (跋作者)
丘逢甲 Qiu Fengjia (題辭)
李東沅 Li Dongyuan (題辭)
萬釗 Wan Zhao (題辭)
幹瓊霖 Gan Qionglin (題辭)
王恩翔 Wang Enxiang (題辭)
程聯芳 Cheng Lianfang (題辭)
鄭官應 Zheng Guanying (題辭)
周忠鋆 Zhou Zhongyun (題辭)
朱兆基 Zhu Zhaoji (題辭)
張漢洋 Zhang Hanyang (題辭)
李寶森 Li Baosen (題辭)
劉熽芬 Liu Xiaofen (題辭)
左樹琦 Zuo Shuqi (題辭)
李文泰 Li Wentai (題辭)
劉藹慈 Liu Aici (題辭)
程懋嫺 Cheng Maoxian (題辭)
葉花雲 Ye Huayun (題辭)
史福貞 Shi Fuzhen (題辭)
史天穠 Shi Tiannong (題辭)
Publication Statement:光緒二十六年庚子(1900)刊本 
Publisher:
Publisher (Pinyin):
Place of Publication:
Place of Publication (Pinyin):
Date:1900
Chinese Date: Dynasty: 清
Reign Period: 光緒二十六年
Cycle: 庚子
Chinese Date (Pinyin):Dynasty: Qing
Reign Period: Guangxu 26 nian
Cycle: Gengzi
Number of Ce:1
Number of Juan:
Physical Description:
Summary:
Contents:
Notes:
Preface:
Colophon:
Illustrations:
Inscriptional Verse:
Fanli:
References:歷代婦女著作考546頁
Back

( New Search )