Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Work [Leng yin xian guan shi gao: 8 juan, shi yu 1 juan, wen cun 1 juan (by Zuo Xijia, Qing dynasty)]

Work[Leng yin xian guan shi gao: 8 juan, shi yu 1 juan, wen cun 1 juan (by Zuo Xijia, Qing dynasty)]

View digitized version

View contents of work

Full text at Chinese Text Project

冷吟仙舘詩稿﹕八卷﹐詩餘一卷﹐文存一卷(淸左錫嘉撰)    
McGill CatalogueView record in McGill catalogue
Owning institutionHarvard Yenching Library (Harvard Yenching Library ID: 5526/4184) View record in HOLLIS
Title冷吟仙舘詩稿﹕八卷﹐詩餘一卷﹐文存一卷(淸左錫嘉撰)
Title (Pinyin):Leng yin xian guan shi gao: 8 juan, shi yu 1 juan, wen cun 1 juan (by Zuo Xijia, Qing dynasty)
Work Type:別集
Author:左錫嘉 Zuo Xijia
Contributors:左錫蕙 Zuo Xihui (序作者)
周天麟 Zhou Tianlin (序作者)
易佩紳 Yi Peishen (序作者)
潘祖蔭 Pan Zuyin (序作者)
宋育仁 Song Yuren (序作者)
左錫璇 Zuo Xixuan (序作者)
廖平 Liao Ping (序作者)
林尚辰 Lin Shangchen (跋作者)
顧印愚 Gu Yinyu (題辭)
仇汝嘉 Qiu Rujia (題辭)
胡毓筠 Hu Yuyun (題辭)
張景祁 Zhang Jingqi (題辭)
黃紹昌 Huang Shaochang (題辭)
左省三 Zuo Shengsan (題辭)
吳棠 Wu Tang (題辭)
王德固 Wang Degu (題辭)
趙韻卿 Zhao Yunqing (題辭)
王家璧 Wang Jiabi (題辭)
景廉 Jinglian (題辭)
孫欽昂 Sun Qin'ang (題辭)
吳鎮 Wu Zhen (題辭)
夏家鎬 Xia Jiahao (題辭)
敖冊賢 Ao Cexian (題辭)
查毓琛 Zha Yuchen (題辭)
童棫 Tong Yu (題辭)
惲桂孫 Yun Guisun (題辭)
殷兆鏞 Yin Zhaoyong (題辭)
吳鴻懋 Wu Hongmao (題辭)
徐賢尊 Xu Xianzun (題辭)
鄒增吉 Zou Zengji (題辭)
鍾駿聲 Zhong Junsheng (題辭)
秦煥 Qin Huan (題辭)
廣蔭 Guang Yin (題辭)
方戊昌 Fang Wuchang (題辭)
王仁堪 Wang Renkan (題辭)
高崇基 Gao Chongji (題辭)
杜崧年 Du Songnian (題辭)
董汝觀 Dong Ruguan (題辭)
李榮和 Li Ronghe (題辭)
李成章 Li Chengzhang (題辭)
甯繩武 Ning Shengwu (題辭)
許涵度 Xu Handu (題辭)
管廷鶚 Guan Ting'e (題辭)
傅汝霖 Fu Rulin (題辭)
趙之爕 Zhao Zhixie (題辭)
黎宗幹 Li Zonggan (題辭)
劉瑞祺 Liu Ruiqi (題辭)
周天麟 Zhou Tianlin (題辭)
呂鳳岐 Lü Fengqi (題辭)
李慈銘 Li Ciming (題辭)
吳鴻恩 Wu Hongen (題辭)
Publication Statement:淸光緖辛卯(1891)刻本。 
Publisher:定襄官署
Publisher (Pinyin):Dingxiang Guangshu
Place of Publication:定襄
Place of Publication (Pinyin):Dingxiang
Date:1891
Chinese Date: Dynasty: 淸
Reign Period: 光緖十七年
Cycle: 辛卯
Chinese Date (Pinyin):Dynasty: Qing
Reign Period: Guangxu 17 nian
Cycle: Xinmao
Number of Ce:7
Number of Juan:8+1+1
Physical Description:
Summary:
Contents:
Notes:In Zeng Yong 曾詠, Zuo Xijia, 左錫嘉. Zeng tai pu Zuo fu ren shi gao he ke: 8 juan, shi yu 1 juan, wen cun 1 juan 曾太僕左夫人詩稿合刻 : 八卷, 詩餘一卷, 文存一卷 附: 吟雲仙舘詩稿: 一卷/ 曾詠撰. 牌記: 光緖辛卯秋八月定襄官署開雕.
Preface:
Colophon:
Illustrations:
Inscriptional Verse:
Fanli:
References:
Back

( New Search )