Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Collection [Hua lian ci: 1 juan]

花簾詞: 一卷, in 林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯)

View digitized version

花簾詞: 一卷    
Title花簾詞: 一卷, in 林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯)
Title (Pinyin):Hua lian ci: 1 juan, in Lin xia ya yin ji: 5 zhong (edited by Mao Jun, Qing dynasty)
Author:吳藻 Wu Zao
Contributors:張景祁 Zhang Jingqi (序作者)
陳文述 Chen Wenshu (序作者)
魏謙升 Wei Qiansheng (序作者)
Publication Statement:淸光緖十年(1884)刻本。 
Publisher:錢塘陳氏
Publisher (Pinyin):Qiantang Chen shi
Place of Publication:錢塘
Place of Publication (Pinyin):Qiantang
Date:1884
Chinese Date:Dynasty: 淸
Reign Period: 光緖十年
Cycle: 甲申
Chinese Date (Pinyin):Dynasty: Qing
Reign Period: Guangxu 10 nian
Cycle: Jiashen
New Search

( Back )