Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Collection [Ting yu lou ci: 2 juan]

聽雨樓詞﹕二卷, in 小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)

View digitized version

聽雨樓詞﹕二卷    
Title聽雨樓詞﹕二卷, in 小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)
Title (Pinyin):Ting yu lou ci: 2 juan, in Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
Author:孫雲鶴 Sun Yunhe
Contributors:
Publication Statement:清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。 
Publisher:南陵徐氏
Publisher (Pinyin):Nanlin Xu shi
Place of Publication:南陵
Place of Publication (Pinyin):Nanlin
Date:1896
Chinese Date:Dynasty: 清
Reign Period: 光緒二十二年
Cycle: 丙申
Chinese Date (Pinyin):Dynasty: Qing
Reign Period: Guangxu 22 nian
Cycle: Bingshen
New Search

( Back )