Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [Guian]

歸安 (Guian) in 浙江(清) (Zhejiang). Contemporary Name : 浙江湖州 (Zhejiang Huzhou) - 查閱地圖 (View Map)
poets from this region from this time period: (45)
陳丙綬 (Chen Bingshou) 字保章 (Baozhang) 號秋榖 (Qiugu)
蔣清瑞 (Jiang Qingrui) 字寀臣 (Caichen)
陸鏞 (Lu Yong)
沈丙墀 (Shen Bingchi) 字辛楣 (Xinmei)
沈欽華 (Shen Qinhua)
沈瑞琳 (Shen Ruilin) 字松生 (Songsheng) 號硯傳 (Yanchuan)
嚴彩 (Yan Cai)
嚴似曾 (Yan Sizeng) 字禮園 (Liyuan)
楊峴 (Yang Xian) 字季仇 (Jichou) 號庸齋 (Yongzhai) 其他字 、號見山﹐藐翁﹐遲鴻殘叟 (Jianshan, Miaowen, Chihongcansou)
葉紹本 (Ye Shaoben) 字仁甫 (Renfu) 號筠潭 (Juntan) 其他字 、號立人 (Liren)
葉紹楏 (Ye Shaokui) 字振湘 (Zhenxiang) 其他字 、號琴柯 (Qinke)
章光曾 (Zhang Guangzeng) 字廉夫 (Lianfu) 號篷舫 (Pengfang)
朱祖謀 (Zhu Zumou) 字古微 (Guwei) 號疆村 (Jiangcun) 其他字 、號藿生、沤尹 (Huosheng, Ouyin)
陳淑珍 (Chen Shuzhen)
戴錦 (Dai Jin) 字綺江 (Qijiang)
戴佩衡 (Dai Peiheng) 字蘊芳 (Yunfang) 其他字 、號戴佩蘅 (Dai Peiheng)
戴佩荃 (Dai Peiquan) 字蘋南 (Pingnan) 號春亭 (Chunting)
凌瑞珠 (Ling Ruizhu)
潘本溫 (Pan Benwen) 字虹衢 (Hongqu) 號茹芝山人 (Ruzhishanren)
錢福履 (Qian Fulü) 字芝仙 (Zhixian)
錢啟繒 (Qian Qizeng) 字仲綈 (Zhongti)
錢雲輝 (Qian Yunhui) 字織孫 (Zhisun)
沈秉靜 (Shen Bingjing) 字仲雅 (Zhongya)
沈芳 (Shen Fang) 字夢湘 (Mengxiang) 其他字 、號沈芬 (Shen Fen)
沈琳仙 (Shen Linxian)
沈宜祺 (Shen Yiqi) 字廷珠 (Tingzhu)
沈元梅 (Shen Yuanmei) 字月笙 (Yuesheng)
孫佩芬 (Sun Peifen) 字畹秋 (Wanqiu)
談印蓮 (Tan Yinlian) 字步生 (Busheng)
談印梅 (Tan Yinmei) 字緗卿 (Xiangqing)
吳亥生 (Wu Haisheng)
吳年 (Wu Nian) 字古春 (Guchun) 號雪庭 (Xueting)
吳毓蓀 (Wu Yusun) 字意蘭 (Yilan)
楊清材 (Yang Qingcai) 字琴珊 (Qinshan) 號桐韻 (Tongyun)
姚世鑑 (Yao Shijian) 字金心 (Jinxin)
葉福芝 (Ye Fuzhi) 字季英 (Jiying)
葉令儀 (Ye Lingyi) 字淑君 (Shujun)
葉令昭 (Ye Lingzhao) 字蘋渚 (Pingzhu)
尹蕙 (Yin Hui) 字蘅樓 (Henglou)
尹鸞姞 (Yin Luanji)
張瑾英 (Zhang Jinying)
張繡雲 (Zhang Xiuyun)
張玿英 (Zhang Zhaoying)
鄭梧英 (Zheng Wuying) 字麗若 (Liruo) 號苕溪女史 (Tiaoxinüshi)
周映清 (Zhou Yingqing) 字晥湄 (Wanmei)

poets from this region from all time periods: (119)

( Back )