Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [Yangzhou]

揚州 (Yangzhou) in 江蘇(清) (Jiangsu). Contemporary Name : 江蘇揚州 (Jiangsu Yangzhou) - 查閱地圖 (View Map)
poets from this region from this time period: (18)
poets from this region from all time periods: (101)
程餘齋 (Cheng Yuzhai )
方本 (Fang Ben) 字笠塘 (Yitang)
符葆森 (Fu Baosen) 字南樵 (Nanqiao)
郭寶珩 (Guo Baoheng) 字伯遲 (Bochi)
黃承吉 (Huang Chengji) 字謙牧 (Qianmu)
黃洙 (Huang Zhu) 字澹人 (Danren)
江漣 (Jiang Lian) 字漪塘 (Yitang)
李周南 (Li Zhounan) 字冠三 (Guansan)
錢國珍 (Qian Guozhen) 字子奇 (Ziqi)
秦恩復 (Qin Enfu) 字近光 (Jinguang)
汪承元 (Wang Chengyuan) 字慕杜 (Mushe)
王景沂 (Wang Jingyi) 字義門 (Yimen)
汪中 (Wang Zhong) 字庸夫 (Yongfu)
吳楚 (Wu Chu) 字篆仙 (Zhuanxian)
夏問元 (Xia Wenyuan )
于齊慶 (Yu Qiqing) 字安甫 (Anfu)
張景仁 (Zhang Jingren) 字硯青 (Yanqing)
張彭年 (Zhang Pengnian)
鄭昌琪 (Zheng Changqi) 字子玉 (Ziyu)
周鐄 (Zhou Huang) 字在東 (Zaidong)
朱鋐 (Zhu Hong) 字震伯 (Zhenbo)
柏盟鷗 (Bai Meng'ou) 字映潭 (Yingtan)
采人 (Cairen)
超一 (Chaoyi)
陳勤 (Chen Qin) 字辛農 (Xinnong)
陳氏(宗萬邦妻) (Chen shi (Zong Wanbang qi))
陳爽軒 (Chen Shuangxuan)
陳素素 (Chen Susu)
程氏(胡尚絅妻) (Cheng shi (Hu Shangjiong qi))
戴嬌鳳 (Dai Jiaofeng)
戴淩濤 (Dai Lingtao) 字文姬 (Wenji)
范璣 (Fan Ji) 字舜華 (Shunhua)
范雲 (Fan Yun) 字雙玉 (Shuangyu)
馮小青 (Feng Xiaoqing)
符瑩 (Fu Ying) 字嬋青 (Chanqing)
顧瑞麟 (Gu Ruilin) 字六昭 (Liuzhao)
郭砎 (Guo Jie) 字依雲 (Yiyun)
韓翠屏 (Han Cuiping)
洪劍珠 (Hong Jianzhu) 字杜卿 (Duqing)
賈蓬萊 (Jia Penglai)
江瑛 (Jiang Ying) 字蕋珊 (Ruishan)
江珠 (Jiang Zhu) 字碧岑 (Bicen)
李華 (Li Hua) 字澹卿 (Danqing)
李妙惠 (Li Miaohui)
李素貞 (Li Suzhen) 字太素 (Taisu)
劉文芳 (Liu Wenfang) 字貞素 (Zhensu)
劉香 (Liu Xiang) 字素蘭 (Sulan)
柳依依 (Liu Yiyi) 字靈和 (Linghe)
陸氏 (Lu shi)
盧元素 (Lu Yuansu) 字淨香 (Jingxiang)
(Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search

( Back )