Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [Shimen]

石門 (Shimen) in 浙江(清) (Zhejiang). Contemporary Name : 浙江桐鄉 (Zhejiang Tongxiang) - 查閱地圖 (View Map)
poets from this region from this time period: (17)
poets from this region from all time periods: (60)
蔡鸞揚 (Cai Luanyang)
方廷瑚 (Fang Tinghu) 字鐵珊 (Tianshan)
陸以湉 (Lu Yitian) 字定圃 (Dingpu)
陸以烜 (Lu Yixuan) 字小雅 (Xiaoya)
沈潮 (Shen Chao) 字曉滄 (Xiaocang)
施成 (Shi Cheng) 字葵初 (Kuichu)
施嵩 (Shi Song) 字少峰 (Shaofeng)
汪嘉穀 (Wang Jiagu) 字玉田 (Yutian)
汪濬 (Wang Jun)
徐鈞 (Xu Jun) 字曉霞 (Xiaoxia)
嚴辰 (Yan Chen) 字淄生 (Zisheng)
嚴錦 (Yan Jin) 字雲谷 (Yungu)
嚴錫康 (Yan Xikang) 字伯雅 (Boya)
鄭之章 (Zheng Zhizhang) 字折三 (Zhesan)
馮佩芝 (Feng Peizhi) 字禪仙 (Chanxian)
孔傳蓮 (Kong Chuanlian)
孔廣芬 (Kong Guangfen) 字暎左 (Yingzuo)
孔繼坤 (Kong Jikun) 字芳洲 (Fangzhou)
孔繼瑛 (Kong Jiying) 字瑤圃 (Yaopu)
孔蘭英 (Kong Lanying)
孔素瑛 (Kong Suying) 字玉田 (Yutian)
孔昭蕙 (Kong Zhaohui) 字樹香 (Shuxiang)
勞紡 (Lao Fang) 字織文 (Zhiwen)
勞若華 (Lao Ruohua)
陸禹華 (Lu Yuhua)
陸費思温 (Lufei Siwen) 字玉如 (Yuru)
陸費湘于 (Lufei Xiangyu) 字季齋 (Jizhai)
馬薆 (Ma Ai) 字印香 (Yinxiang)
沈珮 (Shen Pei) 字飛霞 (Feixia)
沈氏(姚濂聘室) (Shen shi (Yao Lian pin shi))
史麗君 (Shi Lijun) 字倩仙 (Qianxian)
史瑤卿 (Shi Yaoqing) 字玉亭 (Yuting)
史筠 (Shi Yun) 字湘霞 (Xiangxia)
汪翠環 (Wang Cuihuan)
王夢鸞 (Wang Mengluan) 字仙御 (Xianyu)
王瑤芬 (Wang Yaofen) 字雲藍 (Yunlan)
魏月如 (Wei Yueru) 字恆卿 (Hengqing)
聞璞 (Wen Pu) 字楚璜 (Chuhuang)
吳芳 (Wu Fang) 字茮塘 (Jiaotang)
吳芬 (Wu Fen) 字酉書 (Youshu)
吳恆 (Wu Heng) 字蘭貞 (Lanzhen)
吳徽 (Wu Hui) 字似音 (Siyin)
吳玖 (Wu Jiu) 字瑟兮 (Sexi)
吳文卿 (Wu Wenqing) 字墨齋 (Mozhai)
吳湘 (Wu Xiang) 字筠仙 (Yunxian)
吳筠仙 (Wu Yunxian)
徐咸安 (Xu Xian'an) 字素蓮 (Sulian)
徐蘊華 (Xu Yunhua) 字小淑 (Xiaoshu)
徐自華 (Xu Zihua) 字寄塵 (Jichen)
嚴澂華 (Yan Chenghua) 字穉薌 (Zhixiang)
(Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )