Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [Changbai]

長白 (Changbai) in 長白 (Changbai).
poets from this region from this time period: (45)
愛新覺羅 奕訢 (Aixinjueluo Yixin)
長啟 (Chang Qi) 字星垣 (Xingyuan)
崇碩 (Chongshuo) 字小亭 (Xiaoting)
德克金布 (Dekejinbu) 字Changting (暢亭)
恩錫 (Enxi) 字竹樵 (Zhuqiao)
麟慶 (Linqing) 字伯餘 (Boyu) 號見亭 (Jianting) 其他字 、號振翔 (Zhenxiang)
錫縝 (Xi Zhen) 字厚庵 (Hou'an) 號淥槓 (Lugang) 其他字 、號錫淳 (Xi Chun)
章佳 慶霖 (Zhangjia Qing Lin) 字伯蒼 (Bocang) 號晴村 (Qingcun)
章佳 慶桂 (Zhangjia Qinggui) 號樹齋 (Shuzhai)
百順 (Baishun)
冰玉 (Bing Yu) 字清如 (Qingru)
冰月 (Bingyue) 號冷齋 (Lengzhai)
常氏(明瑞妻) (Chang shi (Mingrui qi))
德齡母 (Deling mu)
鞏年 (Gongnian)
瓜爾佳氏 (Guaerjia shi) 號吟香主人 (Yinxiangzhuren)
桂姑 (Gui gu)
郭洛羅氏 (Guoluoluo shi)
哈里克 (Halike)
桓若 (Huanruo)
景玉 (Jingyu) 字清如 (Qingru)
覺羅學誠 (Jueluo Xuecheng) 字丹奉 (Danfeng)
科德氏 (Kede shi)
堃秀 (Kunxiu)
蘭軒 (Lanxuan)
夢月 (Mengyue) 號四焉主人 (Siyanzhuren)
納喇氏(庫禮妻) (Nala shi (Kuli qi))
納蘭筠德 (Nalan Yunde) 字書彤 (Shutong)
蓉仙 (Rongxian) 字采芳 (Caifang)
瑞芸 (Ruiyun) 字馥齋 (Fuzhai) 其他字 、號伊福訥 (Yifuna)
碩塔哈 (Shuotaha)
思柏 (Sibai) 其他字 、號思柏 (Sibo)
他他拉氏 (Tatala shi)
完顏兌 (Wanyan Dui) 字悅姑 (Yuegu)
完顏佛芸保 (Wanyan Foyunbao) 字華香 (Huaxiang)
完顏妙蓮保 (Wanyan Miaolianbao) 字錦香 (Jinxiang)
烏雲珠 (Wu Yunzhu) 字蕊仙 (Ruixian)
湘岑 (Xiangcen)
巽親王福晉 (Xun qin wang fu jin) 其他字 、號珍木積 (Zhenmuji)
養易齋夫人 (Yangyizhai Furen)
伊禮哈 (Yilihe) 字芬若 (Fenruo)
瑩川 (Yingchuan) 字如亭 (Ruting)
友菊 (Youju)
兆佳氏 (Zhaojia shi)
宗室縣君 (Zongshi Xianjun)

( Back )