Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [Yizheng]

儀徵 (Yizheng) in 江蘇(清) (Jiangsu). Contemporary Name : 江蘇儀徵 (Jiangsu Yizheng) - 查閱地圖 (View Map)
poets from this region from this time period: (43)
卞寶第 (Bian Baodi) 字頌臣 (Songchen)
卞士雲 (Bian Shiyun) 字光河 (Guanghe)
陳彝 (Chen Yi) 字六舟 (Liuzhou)
方贊清 (Fang Zanqing)
厲雲官 (Li Yunguan) 字伯符 (Bofu)
劉文淇 (Liu Wenqi) 字孟瞻 (Mengzhan)
阮恩海 (Ruan Enhai) 字南畺 (Nanjiang)
阮恩甲 (Ruan Enjia) 字鼎孚 (Dingfu)
阮亨 (Ruan Heng) 字仲嘉 (仲嘉) 其他字 、號梅叔 (Meishu)
阮元 (Ruan Yuan) 字伯元 (Boyuan) 號芸臺 (Yuntai)
時慶萊 (Shi Qinglai) 字蓬仙 (Pengxian)
孫采芙大姪 (Sun Caifu da zhi)
孫采芙九叔 (Sun Caifu jiu shu)
孫采芙七弟 (Sun Caifu qi di)
孫采芙三兄 (Sun Caifu san xiong)
孫采芙五弟 (Sun Caifu wu di)
汪昌頤 (Wang Changyi)
汪端光 (Wang Duanguang) 字劍潭 (Jiantan) 號叢睦 (Congmu) 其他字 、號磵曇, 睦嚴, 睦叢 (Jiantan, Muyan, Mucong)
王鑒 (Wang Jian) 字翕庭 (Xiting) 其他字 、號子和 (Zihe)
汪孟翊 (Wang Mengyi) 字楷亭 (Kaiting)
汪全德 (Wang Quande)
汪全泰 (Wang Quantai) 字子純 (Zichun) 號竹海 (Zhuhai) 其他字 、號大竹 (Dazhu)
王僧保 (Wang Sengbao) 字西禦 (Xiyu)
汪廷儒 (Wang Tingru) 字醇卿 (Chunqing) 其他字 、號蒓青 (Chunqing)
吳文鎔 (Wu Wenrong) 字甄甫 (Zhenfu)
徐福辰 (Xu Fuchen) 字星北 (Xingbei)
尤蔭 (You Yin) 字貢父 (Gongfu) 號水邨 (Shuicun) 其他字 、號貢夫、半人、貢夫人、贛甫、半灣詩老 (Gongfu, Banren, Gongfuren, Ganfu, Banwanshilao)
詹肇堂 (Zhan Zhaotang) 字南有 (Nanyou) 號石琴 (Shiqin)
張安保 (Zhang Anbao) 字懷之 (Huaizhi) 號石樵 (Shiqiao) 其他字 、號叔雅、潛翁 (Shuya, Qianweng)
張集馨 (Zhang Jixin) 字椒雲 (Jiaoyun)
董寶鴻 (Dong Baohong)
方彥珍 (Fang Yanzhen) 字靜雲 (Jingyun) 號岫君 (Xiujun)
江師班 (Jiang Shiban) 字文齋 (Wenzhai)
江琇 (Jiang Xiu) 字瑩齋 (Yingzhai)
李祖祹 (Li Zutao) 字葆貞 (Baozhen)
梁蘭漪 (Liang Lanyi) 字素涵 (Suhan) 號蓉溪 (Rongxi)
林馨 (Lin Xin) 字靜傑 (Jingjie)
劉舜儀 (Liu Shunyi) 字湘雲 (Xiangyun)
阮恩灤 (Ruan Enluan) 字媚川 (Meichuan) 其他字 、號湄川 (Meichuan)
孫采芙 (Sun Caifu) 字韻珊 (Yunshan)
孫采芙三姑 (Sun Caifu san gu)
孫采芙十一姊 (Sun Caifu shi yi zi)
汪佩珩 (Wang Peiheng) 字季玉 (Jiyu)

poets from this region from all time periods: (44)

( Back )