Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [Renhe]

仁和 (Renhe) in 浙江(清) (Zhejiang). Contemporary Name : 浙江杭州 (Zhejiang Hangzhou) - 查閱地圖 (View Map)
poets from this region from this time period: (196)
蔡振武 (Cai Zhenwu)
陳豪 (Chen Hao) 字藍洲 (Lanzhou) 號止庵 (Zhian) 其他字 、號墨翁,怡園居士 (Mowen, Yiyuanjushi)
程邦祚 (Cheng Bangzuo) 字柯亭 (Keting)
程瑜 (Cheng Yu) 字去瑕 (Quxia) 號少海 (Shaohai)
程曾洛 (Cheng Zengluo) 字柯亭 (Keting)
幹瓊霖 (Gan Qionglin) 字湘雯 (Xiangwen)
高掄印 (Gao Lunyin) 字菊泉 (Juquan )
高碩麐 (Gao Shuolin) 字子彥 (Ziyan)
高望曾 (Gao Wangzeng) 字穉顏 (Zhiyan) 號茶盦 (Chaan) 其他字 、號成父 (Chengfu)
高錫恩 (Gao Xien) 字古民 (Gumin) 其他字 、號學淳 (Xuechun)
高學沅 (Gao Xueyuan)
高楨 (Gao Zhen) 字飲江 (Yinjiang)
高祖懷 (Gao Zuhuai) 字幅深 (Fushen)
葛慶曾 (Ge Qingzeng) 字墨卿 (Moqing) 號秋生 (Qiusheng)
龔寶琦 (Gong Baoqi) 字念匏 (Nianpao)
龔家佑 (Gong Jiayou) 字吉人 (Jiren)
龔自珍 (Gong Zizhen) 字璱人 (Seren) 號定庵 (Ding'an) 其他字 、號羽琌山民 (Yulingshanmin)
胡敬 (Hu Jing)
黃景洛 (Huang Jingluo) 字醒原 (Xingyuan)
李紹城 (Li Shaocheng) 字築初 (Zhuchu) 號澹畦 (Danqi)
李堂 (Li Tang) 字允升 (Yunsheng) 號西齋 (Xizhai)
盧朝棟 (Lu Chaodong) 字梅生 (Meisheng)
陸元鼎 (Lu Yuanding) 字春江 (Chunjian) 號少徐 (Shaoxu)
馬敘倫 (Ma Xulun) 字彝初 (Yichu) 號石翁 (Shiweng) 其他字 、號寒香,石屋老人,歗天廬主 (Hanxiang,Shiwulaoren,Xiaotianluzhu)
倪稻孫 (Ni Daosun) 字米樓 (Milou) 號夢隱子 (Mengyinzi) 其他字 、號鶴林道人 (Helindaoren)
潘斌 (Pan Bin) 字少眉 (Shaomei)
錢栻 (Qian Shi) 字希南 (Xinan) 號次軒 (Cixuan)
沈鵬元 (Shen Pengyuan) 字少蓮 (Shaolian)
孫第培 (Sun Dipei) 字閬青 (Langqing) 號醌舫 (Kunfang)
孫光裕 (Sun Guangyu) 字瀛帆 (Yingfan) 其他字 、號茂才 (Maocai)
孫顥元 (Sun Xianyuan) 字華海 (Huahai)
孫熙元 (Sun Xiyuan) 字邵庵 (Shao'an)
譚廷獻 (Tan Tingxian) 字滌生 (Disheng) 號仲修 (Zhongxiu) 其他字 、號譚獻﹐復堂 (Tan Xian, Futang)
汪新 (Wang Xin) 字又新 (Youxin) 號芍坡 (Shaopo)
魏謙升 (Wei Qiansheng) 字滋伯 (Zibo) 號无无居士 (Wuwujushi)
吳超 (Wu Chao)
吳衡照 (Wu Hengzhao) 字夏治 (Xiazhi) 號子律 (Zilü)
吳受藻 (Wu Shouzao) 字鳧士 (Fushi) 號襭蘅 (Xieheng)
许昌穀 (Xu Changgu)
許德厚 (Xu Dehou) 字舜屏 (Shunping)
許庚身 (Xu Gengshen) 字星叔 (Xingshu)
徐鴻謨 (Xu Hongmo) 字若洲 (Ruozhou) 號楷存 (Kaicun) 其他字 、號醒齋 (Xingzhai)
許郊 (Xu Jiao) 字子社 (Zishe)
許乃穀 (Xu Naigu) 字玉年 (Yunian) 號玉子 (Yuzi)
許乃濟 (Xu Naiji) 字作舟 (Zuozhou) 號青士 (Qingshi) 其他字 、號叔舟 (Shuzhou)
徐琪 (Xu Qi) 字涵哉 (Hanzai) 號花農 (Huanong)
許如蘭 (Xu Rulan)
徐時 (Xu Shi) 字山雲 (Shanyun)
許綏之 (Xu Suizhi)
許祐身 (Xu Youshen) 字子原 (Ziyuan)
(Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search

poets from this region from all time periods: (541)

( Back )