Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Bao Zhihui]

鮑之蕙(1757-1810)﹐女﹐字仲姒﹐號茝香﹐丹徒人(今江蘇丹徒)。Related Materials: 著有 《清娛閣吟稿六卷》。清史稿藝文志﹐丹徒縣志﹐京江鮑氏三女史詩鈔﹐國朝閨閣詩鈔﹐國朝閨秀正始集,隨園女弟子詩選﹐小黛軒論詩詩有著錄。有吳錫麒﹐法式善﹐吳烜﹐李錫恭﹐鮑之鍾序。

Search the China Biographical Database for further information on Bao Zhihui

[show details]

[hide texts]
Writings of 鮑之蕙 Bao Zhihui﹕
In 隨園女弟子詩選﹕六卷(清袁枚輯)。淸嘉慶道光年間(1796-1850)坊刻巾箱本 Suiyuan nü di zi shi xuan: 6 juan (edited by Yuan Mei, Qing dynasty)
詩 shi: 同舸齋聯句祝隨園夫子八十壽: Tong Gezhai lian ju zhu Suiyuan fu zi ba shi shou 4.18b
詩 shi: 題虎山尋夢圖﹙二首﹚ : Ti Hu Shan xun meng tu 4.19a
詩 shi: 揚州湖上遲月: Yangzhou hu shang chi yue 4.19a
詩 shi: 立秋後一日和佩香夫人見寄原韻: Li qiu hou yi ri he Peixiang fu ren jian ji yuan yun 4.19a
詩 shi: 舸齋遊廣陵秣陵以紀遊詩見寄戲答: Gezhai you Guangling Moling yi ji you shi jian ji xi da 4.19b
詩 shi: 月夜有懷: Yue ye you hai 4.19b
詩 shi: 同舸齋登北固山有作: Tong Gezhai deng Beigu Shan you zuo 4.19b
詩 shi: 春日登淩江閣懷論山兄: Chun ri deng Ling jiang ge huai Lunshan xiong 4.20a
詩 shi: 深秋夜坐: Shen qiu ye zuo 4.20a
詩 shi: 三妹歸自都門紅蕉館剪燭夜話再疊: San mei gui zi du men Hong jiao guan jian zhu ye hua zai die 4.20a
詩 shi: 舸齋搆草堂落成喜賦﹙三首﹚: Gezhai gou cao tang luo cheng xi fu 4.20b
詩 shi: 秋日寄懷畹芳姊﹙二首﹚: Qiu ri ji huai Wanfang zi 4.21a
詩 shi: 夏夜同三妹集大姊起雲閣納涼(二首): Xia ye tong san mei ji da zi qi yun ge na liang 4.21a
詩 shi: 舟中月夜寄懷玉亭嫂: Zhou zhong yue ye ji huai Yuting sao 4.21a
In 國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。 Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)
詩 shi: 水樂洞: Shui le dong 6.50a
詩 shi: 鞦韆曲: Qiu qian qu 6.50b
詩 shi: 龍井: Long jing 6.51a
詩 shi: 錢塘觀潮: Qiantang guan chao 6.51b
詩 shi: 韜光庵: Tao guang an 6.52b
詩 shi: 經舊宅: Jing jiu zhai 6.52b
詩 shi: 錢王祠: Qian wang ci 6.53a
詩 shi: 送舸齋遊天台: Song Gezhai you Tiantai 6.53a
詩 shi: 蓮花洞二首: Lian hua dong er shou 6.53b
詩 shi: 題紅蕙圖: Ti Hong hui tu 6.54a
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 揚州湖上遲月: Yangzhou hu shang chi yue 14.14b
In 清娛閣吟稾﹕六卷(清鮑之蕙撰)。嘉慶16年 [1811]刻本 Qing yu ge yin gao : 6 juan (by Bao Zhihui, Qing dynasty)
詩 shi: 暮春: Mu chun 1.1a
詩 shi: 穀雨後三日過百鶴道院牡丹已殘: Gu yu hou san ri guo Bai he dao yuan mu dan yi can 1.1a
詩 shi: 柳絮: Liu xu 1.1b
詩 shi: 晚烟: Wan yan 1.1b
詩 shi: 夏夜同浣雲三妹集畹芳大姊起雲閣納凉(二首): Xia ye tong Huanyun san mei ji Wanfang da zi Qi yun ge na liang 1.2a
詩 shi: 和笙山兄寶蓮精舍納凉原韻: He Shengshan xiong Bao lian jing she na liang yuan yun 1.2a
詩 shi: 新秋夜坐偶成: Xin qiu ye zuo ou cheng 1.2b
詩 shi: 紅蕉館詠物:棃花: Hong jiao guan yong wu: Li hua 1.2b
詩 shi: 紅蕉館詠物:垂絲海棠: Hong jiao guan yong wu: Chui si hai tang 1.3a
詩 shi: 紅蕉館詠物:繡毬: Hong jiao guan yong wu: Xiu qiu 1.3a
詩 shi: 紅蕉館詠物:牡丹: Hong jiao guan yong wu: Mu dan 1.3a
詩 shi: 紅蕉館詠物:荷包牡丹: Hong jiao guan yong wu: He bao mu dan 1.3b
詩 shi: 紅蕉館詠物:虎耳草: Hong jiao guan yong wu: Hu er cao 1.3b
詩 shi: 紅蕉館詠物:罌粟: Hong jiao guan yong wu: Ying su 1.3b
詩 shi: 紅蕉館詠物:夜來香: Hong jiao guan yong wu: Ye lai xiang 1.4a
詩 shi: 紅蕉館詠物:秋海棠: Hong jiao guan yong wu: Qiu hai tang 1.4a
詩 shi: 紅蕉館詠物:蝴蝶花: Hong jiao guan yong wu: Hu die hua 1.4a
詩 shi: 紅蕉館詠物:秋葵: Hong jiao guan yong wu: Qiu kui 1.4b
詩 shi: 和畹香姊春日寄懷: He Wanxiang zi chun ri ji huai 1.4b
詩 shi: 舟次天津登望海樓: Zhou ci Tianjin deng Wang hai lou 1.5a
詩 shi: 春暮有懷: Chun mu you huai 1.5a
詩 shi: 侍家慈北上抵論山兄邸舍喜作: Shi jia ci bei shang di Lunshan xiong di she xi zuo 1.5a
詩 shi: 玉蝀橋觀荷: Yu dong qiao guan he 1.5b
詩 shi: 簟: Dian 1.5b
詩 shi: 秋日寄懷畹芳姊(三首): Qiu ri ji huai Wanfang zi 1.6a
616 poem(s) (Page 1 of 13)<< | < | > | >> New Search

( Back )