Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Pan Huanqian]

潘煥媊﹐清嘉慶至同治間人﹐女﹐字半霞﹐又名伴霞﹐羅田人(今湖北羅田)。Related Materials: 著有 《佩芳閣詩鈔》。湖北通志﹐晚晴簃詩匯﹐柳絮集﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Pan Huanqian

[show details]

[hide texts]
Writings of 潘煥媊 Pan Huanqian﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 寄綺青浣芳兩妹: Ji Qiqing Huanfang liang mei 20.14b
詩 shi: 上巳小雨: Shang si xiao yu 20.15a
詩 shi: 小游仙(四首): Xiao you xian 20.15a
3 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )