Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wu Guichen]

吳規臣﹐清嘉慶道光間人﹐女﹐字飛卿﹐又名香輪,蜚卿﹐金壇人(今江蘇金壇)。Related Materials: 著有 《曉仙樓詩》﹐《隨月樓詩詞》。碧城仙館女弟子詩﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始集﹐閨秀詞話有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Wu Guichen

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 吳規臣 Wu Guichen ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 吳規臣 Wu Guichen )
閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。
Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 吳規臣 Wu Guichen )
碧城仙館女弟子詩(十種)。民國四年(1915)七月西冷印社吳隱石潛聚珍版印
Bicheng xian guan nü di zi shi (10 titles)
- (All texts in this collection authored by 吳規臣 Wu Guichen )
[ remarks and biographies on 吳規臣 Wu Guichen ]
《歷代婦女著作考》 P. 310 著錄 作者: 胡文楷
吳規臣[略傳] Wu Guichen [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 徐乃昌 Xu Naichang
論吳規臣詞 Lun Wu Guichen ci  作者/Author﹕ 雷瑨 Lei Jin
論吳規臣詞 Lun Wu Guichen ci  作者/Author﹕ 雷瑊 Lei Jian
吳規臣[略傳] Wu Guichen [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
論吳規臣張襄陸綴芳 Lun Wu Guichen Zhang Xiang Lu Zhuifang  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
論吳規臣汪湘霞魏素貞顧螺峯周素芬 Lun Wu Guichen Wang Xiangxia Wei Suzhen Gu Luofeng Zhou Sufen  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
吳規臣 Wu Guichen  作者/Author﹕ 湯漱玉 Tang Shuyu
[ Correspondence, etc. ]
釣船笛 Diao chuan di  作者﹕吳藻 Wu Zao
題吳飛卿菊花蟋蟀團扇 Ti Wu Feiqing ju hua xi shuai tuan shan  作者﹕薛紹徽 Xue Shaohui
釣船笛 Diao chuan di  作者﹕吳藻 Wu Zao
答金壇吳飛卿女史見寄之作﹕女史為翁大人女弟子工詩善畫嘗寓廣陵 Da Jintan Wu Feiqing nü shi jian ji zhi zuo: Nü shi wei weng da ren nü di zi gong shi shan hua chang yu Guangling  作者﹕汪端 Wang Duan
題吳飛卿女史畫菊(二首) Ti Wu Feiqing nü shi hua ju (er shou)  作者﹕汪端 Wang Duan
贈吳飛卿姊 Zeng Wu Feiqing zi  作者﹕汪端 Wang Duan
題飛卿姊秋花蛺蝶畫扇(二首) Ti Feiqing zi qiu hua jia die hua shan (er shou)  作者﹕汪端 Wang Duan
書柬吳香輪姊即題曉仙樓詩集後(二首) Shu jian Wu Xianglun zi ji ti Xiao xian lou shi ji hou (er shou)  作者﹕汪端 Wang Duan
碧城仙館聽香輪姊說劍 Bi cheng xian guan ting Xianglun zi shuo jian  作者﹕汪端 Wang Duan

[show texts (16 texts)]

( Back )