Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wu Guichen]

吳規臣﹐清嘉慶道光間人﹐女﹐字飛卿﹐又名香輪,蜚卿﹐金壇人(今江蘇金壇)。Related Materials: 著有 《曉仙樓詩》﹐《隨月樓詩詞》。碧城仙館女弟子詩﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始集﹐閨秀詞話有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Wu Guichen

[show details]

[hide texts]
Writings of 吳規臣 Wu Guichen﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 題自畫水仙: Ti zi hua shui xian 20.12b
In 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。 Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 采桑子: Cai sang zi 10.10b
詞 ci: 青玉案: Qing yu an 10.10b
In 碧城仙館女弟子詩(十種)。民國四年(1915)七月西冷印社吳隱石潛聚珍版印 Bicheng xian guan nü di zi shi (10 titles)
詩 shi: 華山石室訪玉姜彈琴處: Hua shan shi shi fang Yujiang tan qin chu 5.1a
詩 shi: 登玉女峯就洗頭盆沐竟晞髮口占示侍兒翠鵹(二首): Deng Yunü feng jiu xi tou pen mu jing xi fa kou zhan shi shi er Cuili (er shou) 5.1a
詩 shi: 蓮花峯訪玉井非井池也蓮尚未花戲搴一葉(三首): Lianhua feng fang yu jing fei jing chi ye lian shang wei hua xi qian yi ye (san shou) 5.1b
詩 shi: 落雁峯: Luoyan feng 5.2a
詩 shi: 青柯坪遇女冠峨雪自言識余小憩古松盤石上即送歸蜀(二首): Qingke ping yu nü guan e xue zi yan shi yu xiao qi gu song pan shi shang ji song gui Shu (er shou) 5.2a
詩 shi: 驪山下土人掘地往往得五色土白質如玉紅翠斑駁相傳其地爲阿房宮溝土乃宮人曉妝脂粉漲膩所積理或然耶喜其古豔琢爲小硯以供畫匲寫紅染翠知中有三十六年幽怨芳魂也系之以詩(二首): Li shan xia tu ren jue di wang wang de wu se tu bai zhi ru yu hong cui ban bo xiang chuan qi di wei E pang gong gou tu nai gong ren xiao zhuang zhi fen zhang ni suo ji li huo ran ye xi qi gu yan zhuo wei xiao yan yi gong hua lian xie hong ran cui zhi zhong you san shi liu nian you yuan fang hun ye xi zhi yi shi (er shou) 5.2b
詩 shi: 華清宮遺址: Hua qing gong yi zhi 5.3a
詩 shi: 馬嵬弔楊妃: Mawei diao Yang fei 5.3a
詩 shi: 昭君村: Zhaojun cun 5.3b
詩 shi: 黃鶴樓題壁: Huang he lou ti bi 5.4a
詩 shi: 呈頤道夫子並題碧城仙館詩集(四首): Cheng Yidao fu zi bing ti Bicheng xian guan shi ji (si shou) 5.4a
詩 shi: 翠淥園: Cui lu yuan 5.5a
詩 shi: 頤道夫子重修西湖三女士墓詩敬步原韻(四首): Yidao fu zi chong xiu Xi hu san nü shi mu shi jing bu yuan yun (si shou) 5.5a
16 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )