Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xu Yingyu]

徐映玉(1728-ca.1763)﹐女﹐字若冰﹐號香溪﹐又名南樓﹐崑山人(今江蘇崑山)。Related Materials: 著有 《南樓吟稿二卷》。清史稿藝文志﹐蘇州府志﹐擷芳集﹐販書偶記﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始集﹐吳中女士詩鈔﹐小黛軒論詩詩有著錄。有王昶﹐沈大成﹐徐德音﹐仙嵯老人。

Search the China Biographical Database for further information on Xu Yingyu

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 徐映玉 Xu Yingyu ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 徐映玉 Xu Yingyu )
吳中女士詩鈔(清任兆麟輯,張滋蘭選)。清乾隆五十四年(1789)刻本
Wu zhong nü shi shi chao (edited by Ren Zhaolin, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 徐映玉 Xu Yingyu )
閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。
Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 徐映玉 Xu Yingyu )
南樓吟稿:二卷, 附哀詞(清徐映玉撰)。清乾隆間(1736-1795)刻本
Nan lou yin gao:2 juan, fu ai ci (by Xu Yingyu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 徐映玉 Xu Yingyu )
[ remarks and biographies on 徐映玉 Xu Yingyu ]
《歷代婦女著作考》 P. 478 著錄 作者: 胡文楷
徐映玉[略傳] Xu Yingyu [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 徐乃昌 Xu Naichang
論徐映玉詩 Lun Xu Yingyu shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
徐映玉[略傳] Xu Yingyu [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
[ Correspondence, etc. ]
燈花和香溪徐夫人韻 Deng hua he Xiangxi Xu fu ren yun  作者﹕張允滋 Zhang Yunzi
題女史徐若冰南樓吟稿 Ti nü shi Xu Ruobing Nan lou yin gao  作者﹕王芬 Wang Fen
鐙花和香溪徐夫人韻 Deng hua he Xiangxi Xu fu ren yun  作者﹕張允滋 Zhang Yunzi

[show texts (134 texts)]

( Back )