Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Ying]

張瑩﹐清人﹐女﹐桐城人(今安徽桐城)。Related Materials: 著有 友蘭閣遺稿一卷。桐城縣志﹐正始集﹐安徽才媛紀略﹐擷芳集﹐皖雅初集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有張英序。

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Ying

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 張瑩 Zhang Ying ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 張瑩 Zhang Ying )
[ remarks and biographies on 張瑩 Zhang Ying ]
《歷代婦女著作考》 P. 528 著錄 作者: 胡文楷
論張瑩詩 Lun Zhang Ying shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
張瑩[略傳] Zhang Ying [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (1 texts)]

( Back )