Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Gu Gongyi]

顧公毅(1881-1955)﹐男﹐字怡生﹐通州人(今江蘇南通)。中國教育大系 歷代教育名人志有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Gu Gongyi

[show details]

[hide texts]
Writings of 顧公毅 Gu Gongyi﹕
In 蘊素軒詩集:十一卷, 詞一卷(清姚倚雲撰)。民國22年(1933)鉛印本 Yun su xuan shi ji: 11 juan, ci 1 juan (by Yao Yiyun, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 蘊素軒詩集序: Yu su xuan shi ji Xu 顧公毅序.1a
In 滄海歸來集:詩十一卷,詞一卷,續集一卷,餘卷二卷,消愁吟二卷,文一卷(清姚倚雲撰)。民國三十三年(1944)或其後排印本 Cang hai gui lai ji: shi 11 juan, ci 1 juan, xu ji 1 juan, yu juan 2 juan, Xiao chou yin 2 juan, wen 1 juan (by Yao Yiyun, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: (滄海歸來集序): (Cang hai gui lai ji xu) 序.1b
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )