Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yuan Shuzi]

袁樹滋﹐晚清民國人﹐男﹐字霖溥。

Search the China Biographical Database for further information on Yuan Shuzi

[show details]

[hide texts]
Writings of 袁樹滋 Yuan Shuzi﹕
In 莪怨室吟草:四卷,卷首:一卷(清楊令茀撰)。民國(1929)鉛印本 E yuan shi yin cao:4 juan,Juan shou:1 juan(by Yang Lingfu,Qing Dynasty)
詩 shi: 袁霖漙先生樹滋贈詩: Yuan Lintuan xian sheng Shuzi zeng shi 卷首題詞.9b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )