Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Hou Yi]

侯毅(1885—1951)﹐男﹐字疑始﹐又名雪農﹐無錫人(今江蘇無錫)。嚴復研究資料精選[2011]有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Hou Yi

[show details]

[hide texts]
Writings of 侯毅 Hou Yi﹕
In 莪怨室吟草:四卷,卷首:一卷(清楊令茀撰)。民國(1929)鉛印本 E yuan shi yin cao:4 juan,Juan shou:1 juan(by Yang Lingfu,Qing Dynasty)
文﹕題辭 Wen: Ti ci: 候疑始表兄題洹上總統遺像: Hou Yishi biao xiong ti Huanshang zong tong yi xiang 卷首題詞.2b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )