Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Feng Sihui]

馮思慧(1748-1774)﹐女﹐字睿之﹐又名駱思慧﹐山陰人(今浙江紹興)。Related Materials: 著有 《繡餘吟六卷附錄一卷》。山西通志﹐正始續集﹐明媛詩話﹐擷芳集有著錄。有劉秉恬序。

Search the China Biographical Database for further information on Feng Sihui

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 馮思慧 Feng Sihui ]
國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 馮思慧 Feng Sihui )
繡餘吟﹕六卷﹐附詩餘一卷(清馮思慧撰)。清乾隆二十九年(1764)刻本
Xiu yu yin: 6 juan, fu shi yu 1 juan (by Feng Sihui, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 馮思慧 Feng Sihui )
浣香閣遺稿:一卷(清徐昭華撰)。清道光二十七年(1847)楓溪省三書屋刻本
Huan xiang ge yi gao: 1 juan (by Xu Zhaohua, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 馮思慧 Feng Sihui )
[ remarks and biographies on 馮思慧 Feng Sihui ]
《歷代婦女著作考》 P. 654 著錄 作者: 胡文楷
劉秉恬繡餘吟序 Liu Bingtian Xiu yu yin xu  作者/Author﹕ 劉秉恬 Liu Bingtian
馮思慧[略傳] Feng Sihui [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (252 texts)]

( Back )