Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang Nancheng]

王南城(1840-1916)﹐女﹐字運新﹐又名筠心, 周王運新﹐無錫人(今江蘇無錫)。Related Materials: 著有 《晚香集》卷二。有孫蘇玉, 孫婉如, 胡孫卓如, 周瑞玉﹐華應宣。

Search the China Biographical Database for further information on Wang Nancheng

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 王南城 Wang Nancheng ]
晚香集:詩三卷,詞一卷,歌一卷(清周曾镛, 王南城, 周韞玉撰)。民國十七年(1928)排印本
Wan xiang ji: shi 3 juan, ci 1 juan, ge 1 juan (by Zhou Zengyong, Wang Nancheng, and Zhou Yunyu, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 王南城 Wang Nancheng )
[ Correspondence, etc. ]
贈內(二首) Zeng nei (er shou)   作者﹕周曾鏞 Zhou Zengyong
附長女瑞玉和作 Fu zhang nü Ruiyu he zuo  作者﹕周瑞玉 Zhou Ruiyu
附姻妹孫蘇玉和作 Fu yin mei Sun Suyu he zuo   作者﹕孫蘇玉 Sun Suyu
附女弟子王韵琴和作 Fu nü di zi Wang Yunqin he zuo   作者﹕王韻琴 Wang Yunqin
附甥女婉如和作 Fu sheng nü Wanru he zuo  作者﹕孫婉如 Sun Wanru
附長女瑞玉和作 Fu zhang nü Ruiyu he zuo  作者﹕周瑞玉 Zhou Ruiyu
附長女修田和作(二首) Fu zhang nü Xiutian he zuo (er shou)  作者﹕周瑞玉 Zhou Ruiyu
附瑞女和作 Fu Rui nü he zuo   作者﹕周瑞玉 Zhou Ruiyu
附甥女婉如和作 Fu sheng nü Wanru he zuo   作者﹕孫婉如 Sun Wanru
附瑞女和作 Fu Rui nü he zuo  作者﹕周瑞玉 Zhou Ruiyu
附姻妹孫蘇玉和作:憶荷 Fu yin mei Sun Suyu he zuo: Yi he  作者﹕孫蘇玉 Sun Suyu
附姻妹孫蘇玉和作:訪荷 Fu yin mei Sun Suyu he zuo: Fang he  作者﹕孫蘇玉 Sun Suyu
附姻妹孫蘇玉和作:賞荷 Fu yin mei Sun Suyu he zuo: Shang he   作者﹕孫蘇玉 Sun Suyu
附姻妹孫蘇玉和作:荷珠 Fu yin mei Sun Suyu he zuo: He zhu   作者﹕孫蘇玉 Sun Suyu
附姻妹孫蘇玉和作:白荷 Fu yin mei Sun Suyu he zuo: Bai he  作者﹕孫蘇玉 Sun Suyu
附姻妹孫蘇玉和作:紅荷 Fu yin mei Sun Suyu he zuo: Hong he  作者﹕孫蘇玉 Sun Suyu
附姻妹孫蘇玉和作:採荷 Fu yin mei Sun Suyu he zuo: Cai he  作者﹕孫蘇玉 Sun Suyu
附姻妹孫蘇玉和作:供荷 Fu yin mei Sun Suyu he zuo: Gong he  作者﹕孫蘇玉 Sun Suyu
附姻妹孫蘇玉和作:寫荷 Fu yin mei Sun Suyu he zuo: Xie he  作者﹕孫蘇玉 Sun Suyu
附姻妹孫蘇玉和作:繡荷 Fu yin mei Sun Suyu he zuo: Xiu he   作者﹕孫蘇玉 Sun Suyu
附姻妹孫蘇玉和作:殘荷 Fu yin mei Sun Suyu he zuo: Can he  作者﹕孫蘇玉 Sun Suyu
附姻妹孫蘇玉和作:詠荷 Fu yin mei Sun Suyu he zuo: Yong he   作者﹕孫蘇玉 Sun Suyu
附甥女婉如和作:憶荷 Fu sheng nü Wanru he zuo: Yi he   作者﹕孫婉如 Sun Wanru
附甥女婉如和作:訪荷 Fu sheng nü Wanru he zuo: Fang he  作者﹕孫婉如 Sun Wanru
附甥女婉如和作:賞荷 Fu sheng nü Wanru he zuo: Shang he   作者﹕孫婉如 Sun Wanru
附甥女婉如和作:白荷 Fu sheng nü Wanru he zuo: Bai he  作者﹕孫婉如 Sun Wanru
附甥女婉如和作:紅荷 Fu sheng nü Wanru he zuo: Hong he   作者﹕孫婉如 Sun Wanru
附甥女婉如和作:荷珠 Fu sheng nü Wanru he zuo: He zhu   作者﹕孫婉如 Sun Wanru
附甥女婉如和作:採荷 Fu sheng nü Wanru he zuo: Cai he  作者﹕孫婉如 Sun Wanru
附甥女婉如和作:供荷 Fu sheng nü Wanru he zuo: Gong he  作者﹕孫婉如 Sun Wanru
附甥女婉如和作:寫荷 Fu sheng nü Wanru he zuo: Xie he  作者﹕孫婉如 Sun Wanru
附甥女婉如和作:繡荷 Fu sheng nü Wanru he zuo: Xiu he  作者﹕孫婉如 Sun Wanru
附甥女婉如和作:殘荷 Fu sheng nü Wanru he zuo: Can he  作者﹕孫婉如 Sun Wanru
附甥女婉如和作:詠荷 Fu sheng nü Wanru he zuo: Yong he   作者﹕孫婉如 Sun Wanru
附瑞女和作:憶荷 Fu Rui nü he zuo: Yi he  作者﹕周瑞玉 Zhou Ruiyu
附瑞女和作:訪荷 Fu Rui nü he zuo: Fang he  作者﹕周瑞玉 Zhou Ruiyu
附瑞女和作:賞荷 Fu Rui nü he zuo: Shang he  作者﹕周瑞玉 Zhou Ruiyu
附瑞女和作:荷珠 Fu Rui nü he zuo: He zhu  作者﹕周瑞玉 Zhou Ruiyu
附瑞女和作:白荷 Fu Rui nü he zuo: Bai he   作者﹕周瑞玉 Zhou Ruiyu
附瑞女和作:紅荷 Fu Rui nü he zuo: Hong he  作者﹕周瑞玉 Zhou Ruiyu
附瑞女和作:採荷 Fu Rui nü he zuo: Cai he  作者﹕周瑞玉 Zhou Ruiyu
附瑞女和作:供荷 Fu Rui nü he zuo: Gong he  作者﹕周瑞玉 Zhou Ruiyu
附瑞女和作:寫荷 Fu Rui nü he zuo: Xie he   作者﹕周瑞玉 Zhou Ruiyu
附瑞女和作:繡荷 Fu Rui nü he zuo: Xiu he  作者﹕周瑞玉 Zhou Ruiyu
附瑞女和作:殘荷 Fu Rui nü he zuo: Can he  作者﹕周瑞玉 Zhou Ruiyu
附瑞女和作:詠荷 Fu Rui nü he zuo: Yong he  作者﹕周瑞玉 Zhou Ruiyu
附瑞女和作(二首) Fu Rui nü he zuo (er shou)   作者﹕周瑞玉 Zhou Ruiyu
和母氏何處生春早(二首) He mu shi he chu sheng chun zao (er shou)   作者﹕周韞玉 Zhou Yunyu
和母氏和石頭記白海棠即步原韻 He mu shi he Shi tou ji bai hai tang ji bu yuan yun  作者﹕周韞玉 Zhou Yunyu
和母氏小金山作 He mu shi Xiao jinshan zuo  作者﹕周韞玉 Zhou Yunyu
和母氏自歎 He mu shi zi tan  作者﹕周韞玉 Zhou Yunyu
和母氏七十自述 He mu shi qi shi zi shu   作者﹕周韞玉 Zhou Yunyu
和母氏舟次溪河 He mu shi zhou ci xi he   作者﹕周韞玉 Zhou Yunyu
和母氏七夕 He mu shi qi xi   作者﹕周韞玉 Zhou Yunyu
和母氏夏日作 He mu shi xia ri zuo  作者﹕周韞玉 Zhou Yunyu
和母氏中秋玩月 He mu shi zhong qiu wan yue   作者﹕周韞玉 Zhou Yunyu
和母氏老燕作(二首) He mu shi lao yan zuo (er shou)   作者﹕周韞玉 Zhou Yunyu

[show texts (66 texts)]

( Back )