明淸婦女著作
明淸婦女著作

人名 [ 陶貞懷]

陶貞懷﹐明末清初人﹐女﹐梁溪人(今江蘇無錫)。相關材料: 著有 彈詞《天雨花》三十卷。

搜索中國人物傳記資料庫有關陶貞懷進一步的信息

[顯示內容]

[隱藏 詩詞/文/圖]
陶貞懷的作品﹕
在 天雨花:三十回(清陶貞懷撰)。清道光辛丑年(1841)刻本 Tian yu hua: 30 hui (by Tao Zhenhuai, Qing dynasty)
文﹕自序 Wen: Zi xu: 原序: Yuan xu 原序1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第一回 武曲星樂善村除害 綠林賊臥獅寨遭擒: Di yi hui Wu qu xing le shan cun chu hai lu lin zei wo shi zhai zao qin 一回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第二回 左公子兩施巧計賺孫郎 董蘭卿三現幽魂求貴客: Di er hui Zuo gong zi liang shi qiao ji zhuan Sun lang Dong Lanqing san xian you hun qiu gui ke 二回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第三回 蘇光祖逐嗣子歸宗 左副憲復父讐擒寇: Di san hui Su Guangzu zhu si zi gui zong Zuo fu xian fu fu chou qin kou 三回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第四回 左都憲代弟藏佳麗 魏桂香欺主強專房: Di si hui Zuo du xian dai di cang jia li Wei Guixiang qi zhu qiang zhuan fang 四回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第五回 劉天叙惑眾山神廟 左中丞私訪妙蓮蓭: Di wu hui Liu Tianxu huo zhong shan shen miao Zuo zhong cheng si fang miao lian an 五回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第六回 癡婦頭訴屈浩吟堂 九尾狐現象鳴鸞閣: Di liu hui Chi fu tou su qu Hao yin tang jiu wei hu xian xiang Ming luan ge 六回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第七回 怪夫人拘禮左御史戲妻 信術士胡言周愛卿害女: Di qi hui Guai fu ren ju li Zuo yu shi xi qi Xin shu shi hu yan Zhou ai qing hai nü 七回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第八回 為女生非愛卿惡口凌孤寡 喪親復仕御史忠言抵佞臣: Di ba hui wei nü sheng fei ai qing e kou ling gu gua sang qin fu shi yu shi zhong yan di ning chen 八回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第九回 左御史巧計審張差 方中書事急誅賈妓: Di jiu hui Zuo yu shi qiao ji shen Zhang chai Fang zhong shu shi ji zhu Jia ji 九回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第十回 游春院公子賦新詩 竊綉鞋紅雲施狡計: Di shi hui You chun yuan gong zi fu xin shi qie xiu xie Hongyun shi jiao ji 十回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 十一回 魏桂香一片枉癡心 鄭皇親三番施巧計: Shi yi hui Wei Guixiang yi pian wang chi xin Zheng huang qin san fan shi qiao ji 十一回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 十二回 桓玉求婚左聖婉 御史計援黃靜英: Shi er hui Huanyu qiu hun Zuo Shengwan yu shi ji yuan Huang Jingying 十二回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 十三回 左御史訓女除妖 刁乳婦欺心賣主: Shi san hui Zuo yu shi xun nü chu yao diao ru fu qi xin mai zhu 十三回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 十四回 持正中途沉愛妾 瑤仙左府劫佳人: Shi si hui Chi zheng zhong tu chen ai qie Yaoxian Zuo fu jie jia ren 十四回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 十五回 女專諸敕賊巧計賺權臣 都御史勤王忠心扶幼王: Shi wu hui Nü zhuan zhu chi zei qiao ji zhuan quan chen Du yu shi qin wang zhong xin fu you wang 十五回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 十六回 訪幽貞殿上辨明真假 悔悮閨中枉運機壽: Shi liu hui Fang you zhen dian shang bian ming zhen jia hui wu gui zhong wang yun ji shou 十六回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 十七回 周夫人傷心患重病 林公子悔誓再求婚: Shi qi hui Zhou fu ren shang xin huan zhong bing Lin gong zi hui shi zai qiu hun 十七回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 十八回 謝媒認父閨閣痛分襟 嫁女婚男洞房齊好合: Shi ba hui Xie Mei ren fu gui ge tong fen jin jia nü hun nan dong fang qi hao he 十八回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 十九回 竊紈扇題壁破奸奴 寫金經閉樓卻愛婿: Shi jiu hui Qie wan shan ti bi po jian nu xie jin jing bi lou que ai xu 十九回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 二十回 閉繍閍恨結畫眉郎 設毬燈計服東床婿: Er shi hui Bi xiu beng hen jie hua mei lang she qiu deng ji fu dong chuang xu 二十回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 二十一回 慎思堂戯探四宮娥 迎鳳樓逼婚三鼎甲: Er shi yi hui Shen si tang xi tan si gong e ying feng lou bi hun san ding jia 二十一回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 二十二回 賭博行讒惡婦戕兒凌弱媳 遊園誨盜左公設策禦強人: Er shi er hui Du bo xing chan e fu qiang er ling ruo xi you yuan hui dao Zuo gong she ce yu qiang ren 二十二回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 二十三回 墮巧計殺賊漢江心 餌奸謀示弱家庭怨: Er shi san hui Duo qiao ji sha zei Han jiang xin er jian mou shi ruo jia ting yuan 二十三回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 二十四回 老虔婆遇辱留春園 左小姐受訓宏道堂: Er shi si hui Lao qian po yu ru liu chun guo Zuo xiao jie shou xun Hong dao tang 二十四回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 二十五回 惡姑賣媳巧中左公謀 嬌女還家苦遵嚴父訓: Er shi wu hui E gu mai xi qiao zhong Zuo gong mou jiao nü huan jia ku zun yan fu xun 二十五回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 二十六回 左丞相怒毀隆仁祠 魏忠賢計害瓇林客: Er shi liu hui Zuo cheng xiang nu hui Long ren ci Wei Zhongxian ji hai Rou lin ke 二十六回34a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 二十七回 五學士設謀賺奄臣 假觀音懷恨攝嬌娃: Er shi wu hui Wu xue shi she mou zhuan yan chen jia Guanyin huai hen she jiao wa 二十七回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 二十八回 王禮乾焚蘭泥玉 左丞相念死安生: Er shi ba hui Wang Liqian fen Lan ni yu Zuo cheng xiang nian si an sheng 二十八回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 二十九回 嬌媳詛姑逼投池儀貞仗義 黃姬探母陷賊寨左相提兵: Er shi jiu hui Jiao xi zu gu bi tou chi yi zhen zhang yi Huang ji tan mu xian zei zhai Zuo xiang ti bing 二十九回1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 三十回 千軍擒寇盜伏兵夢駭夾城樓 五姓返星辰定獄批行東獄鎮: Di san shi hui Qian jun qin kou dao fu bing meng hai jia cheng lou wu xing fan xing chen ding yu pi xing dong yu zhen 三十回1a
31 詩詞/文/圖 (第 1 頁 1)新搜尋

( 返回 )