Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Mao Xiuhui]

毛秀惠﹐清人(fl. 1735)﹐女﹐字山輝﹐太倉人(今江蘇太倉)。Related Materials: 著有 《女紅餘藝》。蘇州府志﹐擷芳集﹐國朝閨秀正始集﹐樸廬詩稿﹐小黛軒論詩詩有著錄。有沈德潛﹐王愫跋。

Search the China Biographical Database for further information on Mao Xiuhui

[show details]

[hide texts]
Writings of 毛秀惠 Mao Xiuhui﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 戽水謠: Hu Shui yao 7.18a
詩 shi: 錢塘懷古: Qiantang huai gu 7.18b
詩 shi: 乙卯秋外赴金陵省試不售詩以慰之(二首): Yi mao qiu wai fu Jinling sheng shi bu shou shi yi wei zhi 7.18b
3 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )