Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yang Yuren]

楊欲仁(1766-1848)﹐男﹐字體之﹐號鐵梅﹐巢縣人(今安徽巢湖)

Search the China Biographical Database for further information on Yang Yuren

[show details]

[hide texts]
Writings of 楊欲仁 Yang Yuren﹕
In 清芬精舍小集:三卷(清王嶽蓮撰)。嘉慶二十三年戊寅(1818)刊本 Qin fen jing she xiao ji:3 juan (by Wang Yuelian, Qing Dynasty)
詩 shi: (七言絕句二首): (Qi yan jue ju er shou) 1.17b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )