明淸婦女著作
明淸婦女著作

人名 [ 鄭道馥]

鄭道馥(1874-1931)﹐女﹐字蘭真﹐虞山人(今江蘇常熟)。相關材料: 著有 《素心閣遺稿》。有張蘭思,戴姜福。

搜索中國人物傳記資料庫有關鄭道馥進一步的信息

[顯示內容]

[隱藏 詩詞/文/圖]
鄭道馥的作品﹕
在 素心閣遺稿:三卷(清鄭道馥撰)。民國21年(1932)文嵐簃古宋印書局鉛印本 Su xin ge yi gao: 3 juan (by Zheng Daofu, Qing Dynasty)
詩 shi: 二月十六夜會潮樓隔岸偶停一舟人聲喧甚幾不成寐用非昔居士韻: Er yue shi liu ye Hui chao lou ge an ou ting yi zhou ren sheng xuan shen ji bu cheng mei yong Feixijushi yun 1.1a
詩 shi: 晚泊: Wan bo 1.1b
詩 shi: 夜雪: Ye xue 1.1b
詩 shi: 喜晴同心鍵諸弟小酌渡春舫: Xi qing tong Xinjian zhu di xiao zhuo Du chun fang 1.1b
詩 shi: 晚晴: Wan qing 1.2a
詩 shi: 園居步應鉅弟韻: Yuan ju bu Yingju di yun 1.2a
詩 shi: 步應鉅弟小園雜興韻二首: Bu Yingju di Xiao yuan za xing yun er shou 1.2b
詩 shi: 夏夜: Xia ye 1.2b
詩 shi: 秋日齋中偶得長句示諸弟: Qiu ri zhai zhong ou de chang ju shi zhu di 1.3a
詩 shi: 霜葉紅於二月花五首以題句蟬聯押韻: Shuang ye hong yu er yue hua wu shou yi ti ju chan lian ya yun 1.3a
詩 shi: 雪齋散步: Xue zhai san bu 1.4a
詩 shi: 山窗雜詠十二首: Shan chuang za yong shi er shou 1.4a
詩 shi: 贈兄煦萌: Zeng xiong Xunmeng 1.5a
詩 shi: 秋日寄陳伴梅閨友: Qiu ri ji Chen Banmei gui you 1.5b
詩 shi: 陳君字伴梅余字梅鄰於霜娥並有香火緣因贈一詩: Chen jun zi Banmei yu zi Meilin yu Shuang E bing you xiang huo yuan yin zeng yi shi 1.6a
詩 shi: 秋日寄陳伴梅閨友: Qiu ri ji Chen Banmei gui you 1.6a
詩 shi: 新秋: Xin qiu 1.6a
詩 shi: 秋夜: Qiu ye 1.6b
詩 shi: 書懷四首: Shu huai si shou 1.6b
詩 shi: 溪樓夜坐: Xi lou ye zuo 1.7a
詩 shi: 觀潮: Guan chao 1.7b
詩 shi: 夢游蓬萊島: Meng you Penglai dao 1.8a
詩 shi: 梅里行鐙竹枝詞六首: Mei li xing deng zhu zhi ci liu shou 1.8b
詩 shi: 初夏二首: Chu xia er shou 1.9a
詩 shi: 消夏竹枝詞十二首: Xiao xia zhu zhi ci shi er shou 1.9b
詩 shi: 夏日雜興八首: Xia ri za xing ba shou 1.10b
詩 shi: 秋夜四首: Qiu ye si shou 1.12a
詩 shi: 酬兄煦萌: Chou xiong Xumeng 1.12b
詩 shi: 村居: Cun ju 1.12b
詩 shi: 月夜: Yue ye 1.12b
136 詩詞/文/圖 (第 1 頁 3)<< | < | > | >> 新搜尋

( 返回 )