Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xu Xinhua]

徐新華(1893-1914)﹐女﹐字彤芬﹐杭州人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《彤芬室文》、《彤芬室筆記》。《清稗類鈔.藝術類》(卷一)有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Xu Xinhua

[show details]

[hide texts]
Writings of 徐新華 Xu Xinhua﹕
In 彤芬室文:一卷;彤芬室筆記:一卷(清徐新華撰)。民國3年(1914)杭縣徐氏 Tong fen shi wen:1 juan, Tong fen shi bi ji:1 juan(by Xu Xinhua, Qing Dynasty)
女學為教育之母說: Nü xue wei jiao yu zhi mu shuo 1.1a
文:說 Wen: Shuo: 平等說: Ping deng shuo 1.2b
文﹕論 Wen: Lun: 士先器識而後文藝論: Shi xian qi shi er hou wen yi lun 1.3b
文﹕論 Wen: Lun: 論小學校教授外國文字: Lun xiao xue xiao jiao shou wai gun wen zi 1.4b
文:說 Wen: Shuo: 殖民說: Zhi min shuo 1.7a
文﹕記 Wen: Ji: 游飛來峯記: You Fei lai feng ji 1.9a
文﹕文 Wen: Wen: 原神: Yuan shen 1.10b
文﹕論 Wen: Lun: 史記列項羽於本紀說: Shi ji lie Xiang Yu yu Ben ji shuo 1.11b
文﹕論 Wen: Lun: 古人論文主潔說: Gu ren lun wan zhu jie shuo 1.12a
文﹕論 Wen: Lun: 論周建諸侯秦設郡縣之利弊: Lun Zhou jian zhu hou Qin she jun xian zhi li bi 1.13a
文﹕論 Wen: Lun: 游俠論: You xia lun 1.15b
文﹕論 Wen: Lun: 論女子要求參政權: Lun nü zi yao qiu can zheng quan 1.16b
文﹕論 Wen: Lun: 生死論: Sheng si lun 1.18a
文﹕文 Wen: Wen: 讀騶衍大九州論書後: Du Zou Yan Da Jiuzhou lun shu hou 1.19a
文﹕論 Wen: Lun: 三代聖王以禮樂為治天下之急務論: San dai sheng wang yi li yue wei zhi tian xia zhi ji wu lun 1.20a
文﹕論 Wen: Lun: 論中國文字之變遷: Lun Zhongguo wen zi zhi bian qian 1.21a
文﹕記 Wen: Ji: 小樓聽雨記: Xiao lao ting yu ji 1.22b
文﹕論 Wen: Lun: 論鄭莊克叚: Lun Zhen Zhuang ke Jia 1.24a
文﹕傳 Wen: Zhuan: 李鳳林傳: Li Fenglin zhuan 1.25a
文﹕文 Wen: Wen: 原才: Yuan cai 1.26b
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記二): (Tong fen shi bi ji er) 彤芬室筆記.1a
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記一): (Tong fen shi bi ji yi) 彤芬室筆記.1a
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記三): (Tong fen shi bi ji san) 彤芬室筆記.1b
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記五): (Tong fen shi bi ji wu) 彤芬室筆記.2a
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記四): (Tong fen shi bi ji si) 彤芬室筆記.2a
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記八): (Tong fen shi bi ji ba) 彤芬室筆記.2b
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記七): (Tong fen shi bi ji qi) 彤芬室筆記.2b
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記六): (Tong fen shi bi ji liu) 彤芬室筆記.2b
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記九): (Tong fen shi bi ji jiu) 彤芬室筆記.3a
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記十): (Tong fen shi bi ji shi) 彤芬室筆記.3a
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記十一): (Tong fen shi bi ji shi yi) 彤芬室筆記.3b
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記十二): (Tong fen shi bi ji shi er) 彤芬室筆記.4a
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記十三): (Tong fen shi bi ji shi san) 彤芬室筆記.4a
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記十四): (Tong fen shi bi ji shi si) 彤芬室筆記.4a
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記十五): (Tong fen shi bi ji shi wu) 彤芬室筆記.4b
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記十六): (Tong fen shi bi ji shi liu) 彤芬室筆記.5b
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記十七): (Tong fen shi bi ji shi qi) 彤芬室筆記.6a
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記十八): (Tong fen shi bi ji shi ba) 彤芬室筆記.6a
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記十九): (Tong fen shi bi ji shi jiu) 彤芬室筆記.6a
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記二十): (Tong fen shi bi ji er shi) 彤芬室筆記.6b
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記二十一): (Tong fen shi bi ji er shi yi) 彤芬室筆記.6b
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記二十二): (Tong fen shi bi ji er shi er) 彤芬室筆記.7a
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記二十三): (Tong fen shi bi ji er shi san) 彤芬室筆記.7a
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記二十四): (Tong fen shi bi ji er shi si) 彤芬室筆記.7a
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記二十五): (Tong fen shi bi ji er shi wu) 彤芬室筆記.8a
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記二十六): (Tong fen shi bi ji er shi liu) 彤芬室筆記.8b
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記二十七): (Tong fen shi bi ji er shi qi) 彤芬室筆記.8b
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記二十八): (Tong fen shi bi ji er shi ba) 彤芬室筆記.9a
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記二十九): (Tong fen shi bi ji er shi jiu) 彤芬室筆記.9a
文﹕記 Wen: Ji: (彤芬室筆記三十): (Tong fen shi bi ji san shi) 彤芬室筆記.9a
86 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )