Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Fang Fangpei]

方芳佩(1728-1809)﹐女﹐字芷齋﹐號懷蓼﹐又名鳳池﹐錢塘人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《在璞堂吟稿一卷續稿一卷三刻一卷》。杭州府志﹐海寧州志稿﹐擷芳集﹐國朝閨閣詩鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有沈德潛﹐方德發﹐杭世駿﹐徐德音序﹐方芳佩自序。

Search the China Biographical Database for further information on Fang Fangpei

[show details]

[hide texts]
Writings of 方芳佩 Fang Fangpei﹕
In 國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。 Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)
詩 shi: 雨中看山: Yu zhong kan shan 4.7a
詩 shi: 西湖打魚歌和吳好山先生韻: Xi Hu da yu ge he Wu Haoshan xian sheng yun 4.7b
詩 shi: 乘月過萬松嶺: Cheng yue guo Wansong Ling 4.7b
詩 shi: 初夏: Chu xia 4.8a
詩 shi: 苦雨: Ku yu 4.8a
詩 shi: 南樓寫望: Nan lou xie wang 4.8b
詩 shi: 題翁朗夫先生三十三山草堂圖: Ti Weng Langfu xian sheng San shi san shan cao tang tu 4.9a
詩 shi: 答懷藻姊詢近況二首: Da Huaizao zi xun jin kuang er shou 4.9a
詩 shi: 不寐: Bu mei 4.9b
詩 shi: 西湖雪: Xi Hu xue 4.10a
詩 shi: 紙鳶: Zhi yuan 4.10a
詩 shi: 新竹: Xin zhu 4.10b
詩 shi: 夜坐: Ye zuo 4.10b
詩 shi: 堇浦先生以雨中看山拙作附刻嶺南集賦此誌媿: Jinpu xian sheng yi Yu zhong kan shan zhuo zuo fu ke Ling nan ji fu ci zhi kui 4.11a
詩 shi: 憶西湖: Yi Xi Hu 4.11a
詩 shi: 七夕遇雨: Qi xi yu yu 4.11a
詩 shi: 秋夜: Qiu ye 4.11b
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 初夏書事: Chu xia shu shi 11.4b
詩 shi: 早春湖上遇雨: Zao chun hu shang yu yu 11.5a
詩 shi: 懷藻姊書來詢近況賦此代柬(二首): Huaizao zi shu lai xun jin kuang fu ci dai jian 11.5a
詩 shi: 哭翁霽堂先生: Ku Weng Jitang xian sheng 11.5b
詩 shi: 咏紙鳶: Yong zhi yuan 11.5b
In 疏影樓稿:一卷(清許琛撰)。清抄本 Shu ying lou gao: 1 juan (by Xu Chen, Qing dynasty)
文﹕跋 Wen: Ba: 疎影樓詩集跋: Shu ying lou shi ji ba 跋.1a
23 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )