Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
張取(約1700-1739前)﹐女﹐字與姬﹐湖口人(今江西湖口)。Related Materials: 著有 《梅花軒遺稿》。有張宿煌(碧垣)序,崔謨(煥遠)撰傳﹐崔慶初(松坡)。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 張取 ﹕
In 重訂梅花軒遺稿:二卷(清張取撰)。退思堂清光緒十四至十五年(1888-89)刻本 Chong ding mei hua xuan yi gao: 2 juan (by Zhang Qu, Qing dynasty)
詩 shi: 初晴: Chu qing 1.1a
詩 shi: 翫月: Wan yue 1.1a
詩 shi: 金鳳花: Jin feng hua 1.1a
詩 shi: 雁字二首: Yan zi er shou 1.1b
詩 shi: 畫眉鳥三首: Hua mei niao san shou 1.1b
詩 shi: 喜鵲: Xi que 1.2a
詩 shi: 紙帳: Zhi zhang 1.2b
詩 shi: 美人詩十首: Mei ren shi shi shou 1.2b
詩 shi: 石家外祖母氏饒命賦月月紅花: Shi jia wai zu mu shi rao ming fu yue yue hong hua 1.3b
詩 shi: 蓮花: Lian hua 1.4a
詩 shi: 白桃花: Bai tao hua 1.4a
詩 shi: 蜨: Die 1.4b
詩 shi: 蟬: Chan 1.4b
詩 shi: 螢火: Ying huo 1.5a
詩 shi: 秋海棠: Qiu hai tang 1.5a
詩 shi: 讀小青傳: Du Xiaoqing zhuan 1.5a
詩 shi: 看梅: Kan mei 1.5a
詩 shi: 春望: Chun wang 1.5b
詩 shi: 病起: Bing qi 1.5b
詩 shi: 種莧: Zhong xian 1.5b
詩 shi: 初夏: Chu xia 1.6a
詩 shi: 涼夜: Liang ye 1.6a
詩 shi: 贈石大姐: Zeng Shi da jie 1.6a
詩 shi: 贈許宜媖: Zeng Xü Yiying 1.6b
詞 ci: 附浣溪沙詞一首: Fu Huan xi sha ci yi shou 1.6b
詩 shi: 春日: Chun ri 1.6b
詩 shi: 題孤山處士八梅二首: Ti gu shan chu shi ba mei er shou 1.7a
詩 shi: 秋思: Qiu si 1.7a
詩 shi: 歸寧三首: Gui ning san shou 2.1a
詩 shi: 詠詩樓: Yong shi lou 2.1b
詩 shi: 春閨二首: Chun gui er shou 2.1b
詩 shi: 楊柳詞二首: Yang liu ci er shou 2.1b
詩 shi: 家園四時雜詠十二首: Jia yuan si shi za yong shi er shou 2.2a
詩 shi: 今年春予病幾不起秋夫子復苦於瘧天之困我兩人者劇矣風雨淒然落葉打窗蟲聲在壁藥煙爐火相對茫茫誰遣此乎: Jin nian chun yu bing ji bu qi qiu fu zi fu ku yu nüè tian zhi kun wo liang ren zhe ju yi feng yu qi ran luo ye da chuang chong sheng zai bi yao yan lu wo xiang dui mang mang shui qian ci hu 2.3b
詩 shi: 清明: Qing ming 2.4a
詩 shi: 勸飲: Quan yin 2.4a
47 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )