Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Guo Yun]

郭筠(1847-1916)﹐女﹐字誦芬﹐號Yifanglaoren﹐蘄州人(今湖北蘄春)。Related Materials: 著有 《藝芳館詩集》二卷。

Search the China Biographical Database for further information on Guo Yun

[show details]

[hide texts]
Writings of 郭筠 Guo Yun﹕
In 藝芳老人詩存:二卷(清郭筠撰)。清宣統2年[1910] 長沙鉛印本 Yifanglaoren shi cun: 2 juan (by Guo Yun, Qing dynasty)
詩 shi: 送春兼憶諸兄妹 癸酉: Song chun jian yi zhu xiong mei gui you 1.1a
詩 shi: 秋夜憶畹芳二姊 補乙丑: Qiu ye yi Wanfang er zi bu yi chou 1.1a
詩 shi: 偕舜林妹觀梅 補壬申: Xie Shunlin mei guan mei bu ren shen 1.1b
詩 shi: 寄畹芳二姊 補辛未: Ji Wanfang er zi bu xin wei 1.1b
詩 shi: 拜月篇 甲子: Bai yue pian jia zi 1.2a
詩 shi: 送德耀二姊歸長沙 丙子: Song Deyao er zi gui Changsha bing zi 1.2a
詩 shi: 辛巳除夕感作: Xin si chu xi gan zuo 1.2a
詩 shi: 挽德粲二姊和歸樸齋原韻 辛巳(二首): Wan Decan er zi he Gui Puzhai yuan yun xin si (er shou) 1.2b
詩 shi: 晚眺緝園 丙子: Wan tiao Ji yuan bing zi 1.3a
詩 shi: 閱申報有感 甲申: Yue Shen bao you gan jia shen 1.3a
詩 shi: 贈惠叔六娣 甲申: Zeng Huishu liu di jia shen 1.3b
詩 shi: 景陽宮曲 甲申: Jing yang gong qu jia shen 1.3b
詩 shi: 示兒子廣鈞應春官試 丙戌: Shi er zi Guangjun ying chun guan shi bing xu 1.4a
詩 shi: 詠雪柬惠叔 壬午(二首): Yong xue jian hui shu ren wu (er shou) 1.4b
詩 shi: 屋角小樓落成詩以志喜 乙酉: Wu jiao xiao lou luo cheng shi yi zhi xi yi you 1.5a
詩 shi: 懷分綠窗主人於嶺南節署 壬午(三首): Huai fen lüchuangzhuren yu Lingnan jie shu ren wu (san shou) 1.5a
詩 shi: 送俞氏女 己丑: Song Yu shi nü ji chou 1.5b
詩 shi: 懷分綠窗主人於嶺南節署 壬午(三首): Huai fen lüchuangzhuren yu Lingnan jie shu ren wu (san shou) 1.5b
詩 shi: 鈞兒赴京散館憶之口占 庚寅(四首): Juner fu Jing san guan yi zhi kou zhan geng yin (si shou) 1.6a
詩 shi: 次韻壽臣晚泊湘河口 庚寅: Ci yun Shouchen wan bo Xiang he kou geng yin 1.6a
詩 shi: 次韻鈞兒山居 辛卯: Ci yun Juner shan ju xin mao 1.6b
詩 shi: 故園 庚寅: Gu yuan geng yin 1.6b
詩 shi: 鈞兒赴京散館憶之口占 庚寅(四首): Juner fu Jing san guan yi zhi kou zhan geng yin (si shou) 1.6b
詩 shi: 廣銓北上書此訓之 癸巳: Guangquan bei shang shu ci xun zhi gui si 1.7a
詩 shi: 山行 辛卯: Shan xing xin mao 1.7a
詩 shi: 泛舟 庚寅: Fan zhou geng yin 1.7a
詩 shi: 銓兒有海外之行口占一律贈之 壬辰: Quaner you hai wai zhi xing kou zhan yi lü zeng zhi ren chen 1.7b
詩 shi: 賜廣鍾 壬辰: Ci Guangzhong ren chen 1.7b
詩 shi: 即目 壬辰: Jie mu ren chen 1.7b
詩 shi: 又和廣珊夏日即景韻 癸巳(二首): You he Guangshan xia ri ji jing yun gui si (er shou) 1.8a
詩 shi: 次韻女兒廣珊贈镕兒: Ci yuan nü er Guangshan zeng Ronger 1.8a
詩 shi: 苦雨 癸巳: Ku yu gui si 1.8a
詩 shi: 六月十九夜玩月有懷鈞兒京師銓兒泰西偕镕珊兄妹等同作: Liu yue shi jiu ye wan yue you huai Juner jing shi Quaner Taixi xie Rong Shan xiong mei deng tong zuo 1.8b
詩 shi: 凝芳榭納涼 癸巳: Ning fang xie na liang gui si 1.8b
詩 shi: 又和廣珊夏日即景韻 癸巳(二首): You he Guangshan xia ri ji jing yun gui si (er shou) 1.8b
詩 shi: 有感 戊戌: You gan wu xu 1.9a
詩 shi: 題鄧貞女徽詩卷 乙未: Ti Deng Zhennü hui shi juan yi wei 1.9a
詩 shi: 六月十九夜玩月有懷鈞兒京師銓兒泰西偕镕珊兄妹等同作: Liu yue shi jiu ye wan yue you huai Juner jing shi Quaner Taixi xie Rong Shan xiong mei deng tong zuo 1.9a
詩 shi: 有感 戊戌: You gan wu xu 1.9b
詩 shi: 大沽承輪赴浙寄俞氏女夫婦 己亥(二首): Dugu cheng lun fu Zhe ji Yu shi nü fu fu ji hai (er shou) 1.9b
詩 shi: 漫興 丁酉: Man xing ding you 1.10a
詩 shi: 己亥冬出都往浙舟中囂雜書寄廣镕夫婦於都門 子庚(二首): Ji hai dong chu du wang Zhe zhou zhong xiao za shu ji Guangrong fu fu yu du men zi geng (er shou) 1.10b
142 poem(s) (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search

( Back )