Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Pu Bian]

蒲忭﹐清人﹐男﹐字快亭﹐號曉江﹐又名劍津﹐清河人(今江蘇淮陰)

Search the China Biographical Database for further information on Pu Bian

[show details]

[hide texts]
Writings of 蒲忭 Pu Bian﹕
In 清芬精舍小集:三卷(清王嶽蓮撰)。嘉慶二十三年戊寅(1818)刊本 Qin fen jing she xiao ji:3 juan (by Wang Yuelian, Qing Dynasty)
詩 shi: (七言律詩): (Qi yan lü shi) 1.9b
In 聽秋軒贈言:三卷(清駱綺蘭輯)。嘉慶元年(1796)句曲駱氏本 Ting qiu xuan zeng yan: 3 juan (by Luo Qilan, Qing dynasty)
詩 shi: 前題(題佩香夫人秋燈課女圖): Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) 贈言1.7a
詩 shi: 和佩香夫人湖上看荷原韻(二首): He Peixiang fu ren hu shang kan he yuan yun (er shou) 贈言2.2b
詩 shi: 甲寅季夏得謁佩香夫人兼以近作見示率成二絕(二首): Jia yin ji xia de ye Peixiang fu ren jian yi jin zuo jian shi shuai cheng er jue (er shou) 贈言2.4b
4 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )